Taalerin toimintaperiaatteet ohjaavat jokapäiväistä työtä.

Tietosuoja

Asiakkaidemme, henkilöstömme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyydensuoja on meille ensiarvoisen tärkeää. Koulutamme jatkuvasti henkilöstöämme tietosuoja-asioissa, ja jokainen työntekijämme on suorittanut finanssialan tietosuojakurssin.

Tietoturva

Taalerilla on tietoturvapolitiikka, periaatteet ja prosessit, jotka ovat hallituksen hyväksymät ja päivitetään vuotuisesti. Tietoturvallisuuden ylläpitäminen on jokaisen Taalerin työntekijän vastuulla ja tietoturvasta huolehtiminen on osa päivittäistä toimintaa. Kukin henkilökuntaan kuuluva vastaa osaltaan turvallisuusohjeiden noudattamisesta ja ilmitulleiden uhkatilanteiden, väärinkäytösten ja niiden yritysten ilmoittamisesta esimiehelleen, riskienvalvontaan/ICT sekä tarvittaessa toimitusjohtajalle. Väärinkäytösten perustellusta epäilystäkin on ilmoitettava riskienvalvontaan/ICT.

Korruption ja lahjonnan ehkäisy

Taaleri ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle henkilölle asiatonta hyötyä tai joiden voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon.

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen

Taalerilla on nollatoleranssi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suhteen. Taalerin toiminnassa tulee noudattaa aina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä. Jokainen konsernin työntekijä mm. osallistuu Taalerin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen koulutusohjelmaan, joka sisältää henkilökohtaisen perehdytyksen lisäksi verkko-opintoja. Vuoden 2019 aikana Taaleri-konserni on tehnyt merkittäviä taloudellisia panostuksia rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämistä palveleviin järjestelmäratkaisuihin

Pakotteiden noudattaminen

Taaleri-konserni noudattaa toiminnassaan kaikkia sitä sitovia viranomaisohjeita ja -määräyksiä myös talouspakotteiden osalta. Taaleri-konsernin pakotepolitiikka ja toimet, joilla varmistutaan sen noudattamisesta, koulutetaan kaikille työntekijöille työsuhteen alussa.

Ihmisoikeudet

Paikallisten lakien ja määräysten lisäksi Taaleri on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia siten kuin ne on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusnormeja.

Whistle blowing

Taaleri-konsernilla on käytössään sähköinen whistle blowing -ilmoituskanava, jolla kuka tahansa konsernin työntekijä voi nimettömästi ilmoittaa konsernissa havaitsemastaan sääntelyn vastaisesta toiminnasta. Nimettömästi tehdyt ilmoitukset tulevat konsernin sisäisen valvontatoiminnon tietoon, joka käynnistää ilmoitusten johdosta tarvittavat jatkotoimenpiteet.