Taalerin yhtiöjärjestys on yhtiökokouksen hyväksymä.

Yhtiöjärjestystä voidaan muuttaa vain yhtiökokouksen päätöksellä, ja sitä on viimeksi muutettu vuoden 2018 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Nykyinen yhtiöjärjestys on voimassa 11.4.2018 alkaen.

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Taaleri Oyj, ruotsiksi Taaleri Abp ja englanniksi Taaleri Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita osakkeita, muita arvopapereita ja kiinteistöjä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö huolehtii konserniin kuuluvien yhtiöiden keskitetysti hoidettavista tehtävistä.

3 § Osakkeet ja arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään. Kullakin osakkeella on yksi (1) ääni.

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.
Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja ja tarvittaessa toimitusjohtajan sijainen, jotka valitsee hallitus.

6 § Yhtiön edustaminen

Yhtiötä edustavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä.

Hallitus voi antaa muille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä yksin tai kaksi yhdessä.

Prokuristeina yhtiötä edustavat hallituksen siihen valtuuttamat henkilöt.

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

8 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

9 § Yhtiökokoukseen osallistuminen

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

10 § Kutsu yhtiökokoukseen

Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää kutsun tai kutsua koskevan ilmoituksen julkaisemisesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä edellä mainitussa määräajassa.