Taalerin toimintaperiaatteet ja arvot selvittävät toimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita ja sitä, mikä on mielestämme oikea tapa toimia.

Taalerin toimintaperiaatteet muodostavat pohjan kaikelle toiminnalle Taaleri-konsernissa emmekä tingi näistä.

I.    YleistÄ Taalerin Toimintaperiaatteista

Sinä päätät.

Jokainen taalerilainen joutuu tilanteisiin, joissa hänen tulee päättää itse, miten toimia. Taalerin arvot ja nämä Taalerin toimintaperiaatteet selvittävät toimintaa ohjaavia eettisiä periaatteita ja sitä, mikä on mielestämme oikea tapa toimia. Nämä Taalerin toimintaperiaatteet muodostavat pohjan kaikelle toiminnalle Taaleri-konsernissa eikä niistä voi tinkiä.

Taalerin toimintaperiaatteiden taustalla vaikuttavat Taalerin arvot, jotka ovat eettisyys, asiakasymmärrys, keskinäinen kunnioitus ja yrittäjyys.

Taalerin toimintaperiaatteiden lisäksi Taaleri Oyj:n hallitus on vahvistanut koko konsernia koskevia periaatteita ja ohjeita. Ne ohjaavat Taaleri-konsernin kaikkien yhtiöiden toimintaa kullakin liiketoiminnan osa-alueella ja niiden pohjalta yhtiöt päättävät omat tarkemmat toiminta- ja työohjeensa. Edellä mainittujen ohjeiden tarkoituksena on näiden Taalerin toimintaperiaatteiden ohella varmistaa, että konsernin yhtiöiden hallinto on luotettavaa ja että keskeiset menettelytavat ovat moitteettomia ja yhteneväisiä koko konsernissa, ottaen kuitenkin huomioon eri liiketoiminta-alueiden väliset erot.

Jokainen Taalerin työntekijä vastaa henkilökohtaisesti näiden Taalerin toimintaperiaatteiden ja kaikkien muiden häneen soveltuvien Taalerin ohjeistusten noudattamisesta. Taalerin toimintaperiaatteiden, lakien sekä muiden periaatteiden tai ohjeiden noudattamatta jättämisestä voi aiheutua oikeudellisia tai hallinnollisia seuraamuksia henkilölle itselleen, muille työntekijöille ja Taalerille sekä tällaiselle menettelyllä voi olla vaikutusta Taalerin maineeseen. Kaikilla Taalerin työntekijöillä on velvollisuus ylläpitää yhtiön mainetta ja eettisiä standardeja.

Mikäli Taalerin työntekijä havaitsee liiketoimintatapoja tai muuta toimintaa, joka voi olla tai on Taalerin toimintaperiaatteiden, lain tai säännösten vastaista, häntä kannustetaan ilmoittamaan siitä esimiehelleen tai Taalerin Whistle blowing -ohjeistuksen mukaisesti.

Rehellinen ja eettinen toiminta sekä lakien noudattaminen ovat jokaisen taalerilaisen asia.

Nämä toimintaperiaatteet koskevat kaikkia Taaleri-konserniin kuuluvia yhtiöitä ja niissä työskenteleviä henkilöitä.

II.    Liiketoimintaperiaatteet

Lakien ja sääntöjen noudattaminen

Taaleri on sitoutunut noudattamaan niiden maiden lakeja ja säädöksiä sekä viranomaisen määräyksiä, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. Lakien noudattaminen sekä vastuullinen ja eettinen toiminta ovat liiketoiminnan kulmakiviä.

Paikallisten lakien ja määräysten lisäksi Taaleri on sitoutunut noudattamaan kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia siten kuin ne on YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa määritelty sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) perusnormeja.

Taaleri Oyj noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistyksen ylläpitämää pörssiyhtiöille laadittua HallinnointikoodiaNasdaq Helsinki Oy:n (Helsingin Pörssi) sääntöjä sekä arvopaperimarkkinalainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Korruptio ja lahjonta

Taaleri ei hyväksy minkäänlaista korruptiota, lahjontaa tai muuta toimintaa, josta voi syntyä vaikutelma asiattomasta vaikuttamisesta liiketoimintapäätökseen tai tuottaa jollekin osapuolelle tai muulle henkilölle asiatonta hyötyä tai joiden voidaan katsoa muutoin pyrkivän vaikuttamaan päätöksentekoon.

Taaleri tai sen työntekijä ei saa koskaan tarjota tai maksaa lahjuksia virkamiehille, yksityishenkilöille tai yrityksille. Taaleri tai sen työntekijä ei saa myöskään koskaan pyytää tai ottaa vastaan lahjuksia.

Työntekijöiden tulee huolehtia siitä, että kaikki kolmansille osapuolille suoritettavat maksut ovat asianmukaisia, niille on hyväksyttävä liiketoiminnallinen peruste ja että ne kirjataan oikein.

Työhön liittyvissä suhteissa vain tavanomaisten lahjojen ja muiden etuuksien antaminen ja vastaanottaminen on sallittu. Lahjan tai muun etuuden vastaanottaminen ei saa johtaa minkäänlaiseen riippuvuussuhteeseen lahjan antajaan. Kunkin maan lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö määrittävät, mikä on tavanomainen lahja tai etu.

Eturistiriidat ja sivutoimet

Taalerin työntekijöiden ja Taalerilta toimeksiannon saaneiden edellytetään aina toimivan Taalerin edun mukaisesti. Taalerin palveluksessa oleva ei saa myöskään käyttää asemaansa Taalerilla oman edun tavoitteluun. Tilanteissa, joissa henkilökohtaiset edut voivat olla ristiriidassa Taalerin edun kanssa, Taalerin työntekijöiden tulee pidättäytyä päätöksenteosta ja siirtää asia sellaisen henkilön hoidettavaksi, jolla ei ole eturistiriitaa asiassa.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan Eturistiriitapolitiikan, jossa on tunnistettu tilanteita, joissa katsotaan syntyvän eturistiriitatilanteita ja toimintaohjeet tällaisiin tilanteisiin. Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt myös Johdon lähipiiriliiketoimia käsittelevän toimintaohjeen.

Taalerin työntekijän tulee saada Taaleri Oyj:n toimitusjohtajalta erikseen lupa sivutoimen ottamiseen sekä ammatin tai liikkeen harjoittamiseen. Sivutoimi tai edellä mainittu taloudellinen toiminta ei saa häiritä päätoimen hoitamista Taalerilla eikä aiheuttaa Taalerin ja kyseisen henkilön välille eturistiriitaa. Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt Ohjeet sivutoimilupien hakemisesta ja myöntämisestä.

Rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estäminen sekä pakotteet

Taalerilla on nollatoleranssi rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suhteen. Taalerin toiminnassa tulee noudattaa aina rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyviä lakeja ja viranomaismääräyksiä.

Taalerin tulee tuntea asiakkaat ja yhteistyökumppanit laissa edellytetyin tavoin. Jos Taaleri ei voi varmistua asiakkaidensa varojen alkuperästä tai yhteistyökumppaniensa liiketoimien lain tai hyvän tavan mukaisuudesta, Taaleri ei voi aloittaa asiakassuhdetta tai yhteistyötä.

Taaleri noudattaa toiminnassaan Taaleria sitovaa pakotelainsäädäntöä ja seuraa yhteistyökumppaniensa toimintaa välttääkseen toimimasta Taaleria sitovilla pakotelistoilla olevien tahojen kanssa.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevat ohjeistukset Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja selvittämiseksi sekä Ohjeen yhteistyökumppaneista.

Luottamuksellinen tieto ja sisäpiirintieto

Työ-, toimi- tai toimeksiantosuhteen perusteella saatua Taalerin luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa ulkopuolisille eikä käyttää omaksi tai kolmannen hyväksi. Taaleri käsittelee henkilötietoja ja suojaa ne kulloinkin sovellettavien lakien mukaisesti.

Taaleri kommunikoi arvopaperimarkkinalakien ja -sääntöjen mukaisesti sekä suojaa sisäpiirintiedot. Väärinkäytösten ehkäisemiseksi sisäpiirin kaupankäyntiä sekä sisäpiiritiedon ilmaisemisesta ja hyödyntämistä on rajoitettu ja ohjeistettu.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevan Sisäpiiri- ja kaupankäyntiohjeen.

Kilpailun vastainen toiminta

Kilpailulainsäädäntö edistää tehokasta kilpailua. Taaleri kilpailee vain tavalla, joka noudattaa kulloinkin soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä.

III.    SidosryhmÄt

Asiakkaat

Asiakassuhteita tulee hoitaa rehellisesti ja asiakkaita kohdella yhdenvertaisesti. Asiakkaan ja Taalerin välille mahdollisesti syntyvässä eturistiriitatilanteessa tulee aina asettaa asiakkaan etu ennen Taalerin tai sen henkilöstöön kuuluvan etua. Asiakkaan ja Taalerin välillä mahdollisesti syntyviä eturistiriitatilanteita hallitaan Taaleri Oyj:n hallituksen hyväksymällä eturistiriitapolitiikalla.

Asiakkaille suunnattavan markkinoinnin tulee olla ammattimaista, eikä asiakkaille saa koskaan antaa virheellistä tai liioiteltua kuvaa Taalerin tuotteista.

Taaleri mahdollistaa helpon muutoksenhaun tyytymättömille asiakkailleen.

Osakkeenomistajat ja velkasijoittajat

Taaleri Oyj pyrkii toimimaan aina osakkeenomistajiensa etujen mukaisesti.

Yhtiön johdon tehtävänä on varmistaa, että yhtiön toiminta järjestetään tehokkaasti ja tavoitteellisesti noudattaen Taalerin toimintaperiaatteita ja muita Taalerin ohjeistuksia. Taaleri kohtelee kaikkia osakkeenomistajiaan yhdenvertaisesti.

Taaleri Oyj:n osakkeen arvon objektiivisen määräytymisen varmistamiseksi, Taaleri huolehtii, että markkinoilla on aina oikeat, riittävät ja ajantasaiset tiedot Taalerin strategiasta, toiminnoista, liiketoimintaympäristöstä ja taloudellisesta asemasta. Taaleri Oyj:n hallitus on vahvistanut tätä varten Tiedonantopolitiikan.

Taaleri kohtelee kaikkia velkasijoittajiaan tasapuolisesti ja noudattaa heitä kohtaan samanlaista avoimuutta kuin osakkeenomistajien kanssa kulloinkin sovellettavan arvopaperimarkkinasääntelyn mukaisesti.

Henkilöstö

Taaleri kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien julistuksen määrittelemiä yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Jokaista työntekijää kohdellaan oikeudenmukaisesti ja samalla tavalla riippumatta tämän sukupuolesta, rodusta, uskonnosta, kansallisuudesta, iästä tai fyysisistä ominaisuuksista. Syrjiviä käytäntöjä rekrytoinnissa, ylennyksissä, palkitsemisessa tai yleisessä käytöksessä työpaikalla ei suvaita. Pakko- tai lapsityövoimaa ei hyväksytä missään olosuhteissa.

Taaleri pyrkii luomaan tasapuolisen, hyvän, avoimen ja yrittäjyyteen kannustavan työilmapiirin. Johtamiskulttuurilla Taaleri pyrkii sitouttamaan ja osallistamaan työntekijöitä kaikilla organisaation tasoilla. Taaleri kannustaa työntekijöitään henkilökohtaiseen ja ammatilliseen kehittymiseen.

Taaleri tukee työntekijöidensä terveyttä ja hyvinvointia sekä tarjoaa terveellisen ja turvallisen työpaikan.

Yhteistyökumppanit

Taaleri pyrkii vaikutusmahdollisuuksiensa puitteissa varmistamaan sen, että kaikki sen yhteistyötahot ja muut kumppanit noudattavat periaatteita, jotka ovat sopusoinnussa Taalerin toimintaperiaatteiden kanssa.

Yhteistyökumppanit tulee valita huolellisesti ja heiltä tulee edellyttää lakien noudattamista omassa toiminnassaan. Taaleri ei toimi tai solmi liikesuhteita yhteistyökumppaneihin, joiden Taaleri tietää toimivan lain tai hyvän liiketavan vastaisesti.

Yhteistyökumppaneita valittaessa ja heidän kanssaan toimiessa tulee aina valvoa Taalerin etuja. 

Taaleri selvittää kaikkien vähäistä merkittävimpien yhteistyökumppaniensa taustatiedot, kuten sisäisen due diligence -prosessin mukaiset selvitykset, luotto- ja muut taloudelliset tiedot ja varmistaa, ettei yhteistyökumppani ole pakotelistalla. Yhteistyökumppanien tietoja tarkistetaan säännönmukai-sesti niiden ajantasaisuuden varmistamiseksi.

Viranomaiset

Taaleri pyrkii ylläpitämään hyvät suhteet viranomaisiin ja tekemään näiden kanssa yhteistyötä avoimen ja aktiivisen vuorovaikutussuhteen edistämiseksi. Taaleri pyrkii myös osallistumaan eri tavoin sen kulloistenkin toimialojen sääntelyn kehittämiseen kunkin toimialan kannalta tarkoituksenmukaiseen suuntaan.

IV.    Taaleri ja vastuullisuus

Vastuullisuudella Taaleri pyrkii ennen kaikkea tukemaan kannattavaa liiketoiminnan kasvua. Vastuullisuus mahdollistaa Taalerin vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin, sidosryhmien odotuksiin ja liiketoimintaan. Vastuullisuus on avainasemassa siihen, mikä tekee yrityksestämme parem-man.

Taaleri Oyj:n hallitus on hyväksynyt koko konsernia koskevat Vastuullisuusperiaatteet.