Palkitsemispolitiikka

Tilikaudesta 2020 lähtien Taalerin toimielinten eli hallituksen sekä toimitusjohtajan ja tämän sijaisen palkitsemisen periaatteet määritellään palkitsemispolitiikassa, joka käsitellään ensimmäistä kertaa varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2020.

Palkitsemista koskeva raportointi

Hallinnointikoodin mukaisesti Taaleri laatii kultakin tilikaudelta palkitsemisraportin, joka esitetään vuosittain varsinaiselle yhtiökokoukselle ja jossa selostetaan toimielimille edeltäneeltä tilikaudelta maksetut ja erääntyneet palkkiot.

Palkitsemisraportti tulee laadittavaksi ensimmäistä kertaa tilikaudelta 2020 ja käsitellään varsinaisessa yhtiökokouksessa vuonna 2021.

Taalerin palkka- ja palkkioselvitykset, jotka ovat laadittu vuonna 2015 annetun 31.12.2019 asti voimassa olleen hallinnointikoodin palkitsemista koskevan raportointijakson mukaisesti sekä CRR-450 -dokumentti, ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Palkka- ja palkkioselvityksessä on kuvattu Taalerin hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmän muille jäsenille kunkin tilikauden aikana maksetut palkkiot.

Hallituksen palkitseminen

Yhtiökokous 2020 päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 50.000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa
  • hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa 
  • hallituksen jäsen 30.000 euroa vuodessa

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Palkitsemisen muodot

Taalerin palkitsemisjärjestelmät perustuvat Taaleri Oyj:n hallituksen vahvistamiin Palkitsemisjärjestelmien yleisiin periaatteisiin. Palkitsemisjärjestelmä vahvistetaan jokaiselle kalenterivuodelle erikseen Taaleri Oyj:n hallituksessa. Mikäli Taaleri-konsernissa tai sen toimintaympäristössä tapahtuu tilikauden aikana oleellisia muutoksia, voi Taaleri Oyj:n hallitus muuttaa palkitsemisjärjestelmää myös kesken vuoden. Taalerilla on Taaleri Oyj:n hallituksen jäsenistä koostuva palkitsemisvaliokunta, joka avustaa hallitusta palkitsemiseen liittyvässä päätöksenteossa.

Taaleri-konsernin palkitsemisjärjestelmien tavoitteena on kannustaa ja palkita henkilöstöä Taalerin kulloisenkin strategian mukaisesta toiminnasta ja asetettujen sääntöjen noudattamisesta sekä motivoida ponnistelemaan Taaleri-konsernin menestyksen eteen

Kiinteä PALKKIO

Kiinteä palkkio määräytyy ammatillisen kokemuksen, tehtävänkuvan ja vastuun perusteella. Kiinteän palkkion on oltava aina vähintään niin suuri, ettei muuttuvan palkkion maksamatta jättäminen muodostu kohtuuttomaksi. Kilpailukykyinen kiinteä palkkio turvaa myös tarvittavan henkilöstön osaamistason.

Muuttuvat palkkiot

Muuttuva palkkio perustuu palkitsemisjärjestelmien kuvauksessa määriteltyihin palkitsemismalleihin. Muuttuva palkkio perustuu kokonaisarvioon palkkionsaajan ja asianomaisen liiketoimintayksikön tai -yrityksen suorituksesta, Taaleri-konsernin ja yksittäisen yrityksen kokonaistuloksesta ja sen kehittymisestä, ottaen huomioon taloudelliset ja muut tekijät sekä palkkionsaajan oma suoriutuminen.

Muuttuvan palkkion kokonaisarviossa huomioidaan, miten suoritus tai tulos on toteutunut pitkällä aikavälillä sekä arviointihetkellä tiedossa olevat riskit, pääomakustannukset ja tarpeellinen maksuvalmius. Muuttuva palkkio ei saa synnyttää eturistiriitaa palkkionsaajan ja Taaleri-konsernin asiakkaiden välille. Muuttuvassa palkkiossa huomioidaan laadullisia kriteerejä määrällisten kriteerien lisäksi.

Muuttuvat palkkiot, mukaan luettuna mahdollinen lykätty osuus, maksetaan tai oikeus niihin syntyy ainoastaan, jos se on kestävää ottaen huomioon Taaleri-konsernin ja maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön taloudellinen kokonaistilanne ja on perusteltua Taaleri-konsernin, maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön ja kyseisen henkilön suorituksen perusteella. Palkkiota riskiperusteisesti alentavia kriteereitä tai takaisinperintäehtoja sovelletaan palkitsemisjärjestelmässä määritellyllä tavalla.

Taaleri voi päättää muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai niiden lykkäämisestä, jos maksaminen vaarantaisi Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön vakavaraisuuden, tai se johtaisi haitalliseen tai kohtuuttomaan lopputulokseen Taaleri-konsernin tai maksavan liiketoimintayksikön tai -yhtiön kannalta. Taaleri voi päättää myös muuttuvien palkkioiden maksamatta jättämisestä osittain tai kokonaan tai maksettujen muuttuvien palkkioiden takaisin perimisestä, mikäli palkkionsaajan menettely antaa tähän aihetta.

Palkitsemisjärjestelmässä määritellään nimetyt henkilöt. Mikäli nimetyn henkilön muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50.000 euroa kalenterivuodessa, vähintään 40 % muuttuvan palkkion kokonaismäärästä lykätään maksettavaksi seuraavan kolmen vuoden aikana tasaerissä. Muuttuva palkkio maksetaan nimetyille henkilöille, joiden muuttuvan palkkion kokonaismäärä ylittää 50.000 euroa kalenterivuodessa, puoliksi käteisenä ja puoliksi Taaleri Oyj:n osakkeina tai sääntelyn niin salliessa muina Taaleri Oyj:n osakkeisiin linkitettyinä rahoitusvälineinä, sopimukseen perustuvina järjestelyinä tai muina järjestelyinä.

Palkkionsaajalle maksettava muuttuva palkkio ei saa ylittää 100 prosenttia palkkionsaajan kiinteän palkkion kokonaismäärästä, ellei yhtiökokouksessa toisin päätetä. Yhtiökokous on päättänyt korottaa muuttuvan palkkion kokonaismäärän 200 %:iin.

Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden muuttuva palkitseminen ei ole riippuvainen sen liiketoimintayksikön tai -yhtiön tuloksesta, jota hän valvoo. Valvontatoiminnoissa työskentelevien henkilöiden palkitsemista valvoo Taaleri Oyj:n hallitus.

Taaleri Oyj:n hallitus hyväksyy valvontatoiminnoissa työskentelevien sekä ylimmän johdon muuttuvat palkkiot maksettavaksi sekä käsittelee koko konsernin osalta riskisopeutusprosessin arvion ennen muuttuvien palkkioiden maksamista. Taaleri Oyj:n johtoryhmä hyväksyy muiden palkkion-saajien muuttuvat palkkiot maksettavaksi.

Taalerin Compliance-toiminto arvioi vuosittain palkitsemisjärjestelmien sääntelynmukaisuuden sekä onko niitä noudatettu. Compliance-toiminto raportoi havainnoistaan Taaleri Oyj:n tarkastusvaliokunnalle ja hallitukselle. Myös sisäinen tarkastus arvioi tarvittaessa palkitsemisjärjestelmien sääntelyn mukaisuutta.

Avainhenkilöiden palkitseminen ja kannustinjärjestelmät

Taalerilla on voimassa kolme osakepohjaista kannustinjärjestelmää, joista kaksi on konsernin avainhenkilöille ja yksi yhtiön toimitusjohtajalle.

Ensimmäinen kannustinjärjestelmä on synteettinen optio-ohjelma vuodelta 2015, jonka nojalla mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan rahana. Vuoden 2015-ohjelmasta oli 545 000 ulkona olevaa synteettistä optiota per 31.12.2019. Taaleri Oyj:n hallituksella on oikeus velvoittaa avainhenkilö hankkimaan yhtiön osakkeita enintään 50 prosentilla palkkion määrästä.

Toinen kannustinjärjestelmä on osakepalkkiojärjestelmä vuodelta 2017 ja se koostuu kolmesta kolmen vuoden mittaisesta ansaintajaksosta. Yhtiön hallitus päättää järjestelmän ansaintakriteerit ja kullekin ansaintakriteerille asetettavat tavoitteet ansaintajakson alussa. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Myönnetyt palkkiot vastaavat 2019 lopussa yhteensä enintään 550 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Palkkio maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.

Kolmas kannustinjärjestelmä on osakepalkkiojärjestelmä vuodelta 2019 yhtiön toimitusjohtajalle Robin Lindahlille. Toimitusjohtaja hankkii järjestelmässä yhtiön osakkeita vähintään 200 000 eurolla. Osakepalkkiojärjestelmä on kertaluonteinen viiden vuoden järjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.6.2019 -15.6.2024. Ansaintajakso sisältää kolme mittausjaksoa, jotka alkavat ansaintajakson alkaessa ja päättyvät 15.9 vuosina 2022, 2023 ja 2024. Järjestelmän mahdollinen palkkio perustuu Taaleri Oyj:n osakkeen kokonaistuottoon. Järjestelmän palkkio vastaa yhteensä enintään 249 000 Taaleri Oyj:n osakkeen arvoa sisältäen myös rahana maksettavan osuuden.

PÄÄTTYNEET KANNUSTINJÄRJESTELMÄT

Taaleri Oyj:n hallitus päätti 4.12.2013 konsernin avainhenkilöiden osakepohjaisesta kannustinjärjestelmästä. Kannustinjärjestelmässä avainhenkilöille annettiin synteettisiä optio-oikeuksia ja mahdollinen palkkio maksettiin vuosina 2017—2018 osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana.  Kannustinjärjestelmän perusteella maksetut palkkiot vastasivat myöntöhetkellä yhteensä enintään noin 200.000 Taaleri Oyj:n B-osakkeen arvonnousuun perustuvaa oikeutta sisältäen myös rahana maksettavan osuuden. Kannustinjärjestelmän aiheuttama diluutio yhtiön osakkeelle oli enimmillään 3,08 %. Osakkeen lähtöarvoksi määriteltiin 13,00 euroa, jota alennetaan jaetuilla osingoilla ja pääomapalautuksilla. Osakkeen loppuarvo oli synteettisen optio-oikeuden käyttöpäivää edeltävän 20 kaupankäyntipäivän aikana päätettyjen kauppojen kaupankäyntimäärillä painotettu keskikurssi First North Finland –markkinapaikalla.