Taalerin pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Tulevaisuuden näkymät

Koronaviruspandemia

Taalerin henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn maaliskuun alkupuolella. Taaleri on tehnyt suunnitelmat, joissa on varauduttu palaamaan asteittain takaisin normaaliin toimistotyöskentelyyn elokuun aikana, mikäli epidemiatilanne ja viranomaissuositukset sen sallivat. Työmatkustamista ulkomaille on rajoitettu ja työmatkoja maihin tai alueille, joihin liittyy viranomaisten asettamia matkustusrajoituksia, ei tehdä.

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen. Koronaviruspandemian aiheuttamat negatiiviset vaikutukset Suomen ja maailmantalouden kehitykseen ovat poikkeuksellisen haastavat ja tämä muutos liiketoimintaympäristössä vaikuttaa suoraan ja epäsuorasti Taalerin liiketoimintaan. Sijoituspalveluyhtiöiden uusi EU-tason vakavaraisuussääntely astuu voimaan 26.6.2021 ja sääntelykokonaisuuden alemman tasoisten säännösten valmistelu on vielä kesken. Tämän vuoksi ei ole vielä mahdollista arvioida uuden sääntelyn kaikkia vaikutuksia Taaleriin ja sen liiketoimintaan. 

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Vakuutus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.