Haluamme kantaa vastuumme pandemian leviämisen estämisestä ja olemme ryhtyneet toimenpiteisiin työntekijöidemme, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaniemme terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

1.6.2020

Olemme tehneet pääosin etätöitä maaliskuusta asti ja vain osa kriittisten toimintojemme työntekijöistä on toimistolla. Olemme pyrkineet näin minimoimaan samanaikaisen sairastumisen riskit. Olemme pystyneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen suhteellisen hyvin, ja kaikki yksikkömme toimivat toistaiseksi normaalisti.

Haluamme olla asiakkaidemme tukena vaikeassa markkinatilanteessa, ja olemme olleet tavoitettavissa kuten ennenkin. Asiakasyhteydet on hoidettu puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteyssovelluksia käyttäen. Koska asiakastiloja ei lähtökohtaisesti ole käytetty ja fyysiset asiakastilaisuudet on peruttu, olemme järjestäneet virtuaalisia tapahtumia, josta ensimmäiseen osallistui yli 500 varainhoidon asiakasta. 

Taalerin liiketoiminta oli alkuvuonna kaksijakoista koronapandemian takia 

Yhtiön operatiivinen liiketoiminta on haastavasta markkinatilanteesta huolimatta kehittynyt positiivisesti ja odotusten mukaisesti, mutta Garantian ja Tasesijoitusten sijoitustoiminta on kärsinyt pandemian aiheuttamista käyvän arvon muutoksista osake- ja korkosijoituksissa. 

Taalerin likviditeettiasema on vahva. Konsernin rahavarat olivat yhteensä 42 milj. euroa per 31.3.2020 ja korollista vierasta pääomaa oli 83 milj. euroa, josta 18 milj. euroa erääntyy vuoden 2020 aikana. 

Koronapandemian lopullinen vaikutus Taalerin liiketoimintaan riippuu sen kehityksestä, kestosta ja vaikutuksesta muun muassa maailman talouteen, osake- ja korkomarkkinaan ja yhteiskunnan toimivuuteen.

Pörssitiedote 17.4.: Taaleri-konsernin tammi-kesäkuun 2020 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan jäävän viime vuoden vastaavasta ajankohdasta sijoitustoiminnan negatiivisen arvonkehityksen vuoksi

25.3.2020

Teemme toistaiseksi pääosin etätöitä ja vain osa kriittisten toimintojemme työntekijöistä on toimistolla. Pyrimme näin minimoimaan samanaikaisen sairastumisen riskit. Ulkomailta palanneet ovat jääneet karanteeniin ja työmatkat on peruutettu. Olemme pystyneet sopeutumaan uuteen tilanteeseen suhteellisen hyvin, ja kaikki yksikkömme toimivat toistaiseksi normaalisti.

Haluamme olla asiakkaidemme tukena vaikeassa markkinatilanteessa. Olemme tavoitettavissa kuten ennenkin. Hoidamme kaikki asiakasyhteydet puhelimitse, sähköpostitse tai etäyhteyssovelluksia käyttäen. Asiakastiloja ei lähtökohtaisesti käytetä eikä asiakastiloissamme ole päivystystä. Keväälle suunnitellut fyysiset asiakastilaisuudet on peruttu. Teemme parhaillaan töitä virtuaalisten tapahtumien käynnistämiseksi.

Koronaviruspandemian taloudellinen vaikutus Taaleriin ja sen tuottonäkymiin

Koronaviruspandemian lopullinen vaikutus Taalerin liiketoimintaan riippuu sen kehityksestä ja kestosta, ja vielä on liian aikaista sanoa, millainen se tulee olemaan. Taaleri-konsernin vakavaraisuus on vahva. Ryhmittymän vakavaraisuus oli vuoden 2019 lopussa 64,8 miljoonaa euroa ja vakavaraisuusuhdeluku 207,4 %, vähimmäisvaatimuksen ollessa 100 %. 

Taalerin rahavarat olivat yhteensä 29 milj. euroa 31.12.2019. ja omavaraisuusaste oli 47 prosenttia.

VARAINHOITO-SEGMENTIN tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on asiakashankinnassa onnistumisen lisäksi riippuvainen pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehitykseen vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Hallinnoitavat varat ovat vain osaltaan alttiita markkinamuutoksille ja rahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat merkittävältä osaltaan pitkäaikaisiin sopimuksiin, jotka tuovat yhtiölle vakaata kassavirtaa. Hallinnoitavien varojen kokonaismäärästä osakkeet ja osakesidonnaiset tuotteet vastaavat noin 1/3, vaihtoehtoiset 1/3 ja korkoinstrumentit ja muut 1/3.

ENERGIA-SEGMENTIN tulokseen vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka on riippuvainen muun muassa varainhankinnasta, pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Vaihtoehtorahastojen maksamat hallinnointipalkkiot perustuvat pitkäaikaisiin sopimuksiin ja hallinnointipalkkiotuotot olemassa olevista rahastoista ja hankkeista ovat suhteellisen luotettavasti ennustettavissa seuraavan 12 kuukauden ajalle.    

Taaleri Energia tiedotti maaliskuun alussa, että sen hallinnoima Taaleri SolarWind II -rahasto on saavuttanut 275 miljoonan euron sijoitussitoumukset. Rahaston tavoitekoko on 300 miljoonaa ja enimmäiskoko 400 miljoonaa euroa. 

Energia-segmentin tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen, ja ne etenevät pääasiassa suunnitelmien mukaisesti.

VAKUUTUS-SEGMENTIN harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen. Taloudellisen epävarmuuden aikana suomalaisten yritysten kiinnostus on aina herännyt eläkelainojen hyödyntämiseen yhtenä vakaana rahoituslähteenä. Yrityksillä on oikeus lainata eläkeyhtiöön kertyneet rahastot omaan käyttöönsä turvaavaa vakuutta vastaan, joka voi olla esim. Garantian myöntämä takausvakuutus. 

Segmentin harjoittama vakuutustoiminta perustuu laajaan yhteistyö- ja kumppanuusverkostoon, hajautettuun asiakasriskiin sekä vahvaan vakavaraisuuteen (solvenssisuhde oli tilikauden 2019 päättyessä 232 %). Liiketoiminnan keskeiset riskit ovat takausvakuutustoiminnan luottoriski ja sijoitusomaisuuden markkinariski. Takausvakuutuskanta muodostuu hyvin hajaantuneista kuluttajavastuista sekä yritysvastuista.

Vakuutusyhtiön harjoittaman sijoitustoiminnan riskitaso on pidetty maltillisena; osakesijoitusten (ml. pääomasijoitukset) osuus oli 14 %, korkosijoitusten 85 % ja kiinteistösijoitusten 1 % vuoden 2019 lopussa. Sijoitustoiminta ei ole immuuni markkinahintojen suurille vaihteluille, mutta vakavaraisuus on säilynyt edelleen vahvana ja hajautushyödyt eri omaisiuusluokkien välillä näkyvät arvostuksissa viiveellä.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Taalerin yhtiökokous jouduttiin siirtämään

Taaleri siirsi varsinaisen yhtiökokouksensa myöhemmin ilmoitettavaan ajankohtaan. Alkuperäisen aikataulun mukaan yhtiökokous oli määrä järjestää 18.3.2020. Yhtiökokous on lähtökohtaisesti pidettävä kesäkuun 2020 loppuun mennessä. 
tiedote

Miten koronaviruspandemia vaikuttaa uusien rahastojen varainhankintaan?

Tilanne voi johtaa viivästyksiin uusien rahastojen varainhankinnassa. On vielä liian aikaista sanoa, mikä vaikutus tulee olemaan. Tähän mennessä pandemian vaikutus on ollut ajallisesti melko lyhyt ja siksi sen vaikutus varainhankintaan on ollut toistaiseksi vähäinen. Kysyntä listaamattomia sijoituksia kohtaan on yleisesti korkealla tasolla, ja omaisuusluokan luonne huomioiden sijoituspäätökset ovat usein strategisia ja portfolion hajautushyötyjä painottavia.