12.12.2014

Helsinki, 2014-12-12 07:59 CET (GLOBE NEWSWIRE) --

  • Suomeen syntyy uusi riippumaton finanssiryhmä. Taaleritehdas tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla yhdistettyjä sijoitus-, rahoitus- ja vakuutuspalvelukokonaisuuksia
  • Vakuutusosakeyhtiö Garantia jatkaa liiketoimintaansa itsenäisenä Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiönä
  • Yrityskaupan tulosvaikutuksen arvioidaan olevan positiivinen Taaleritehdas Oyj:lle
  • Finanssiryhmällä on suoraan ja välillisesti 27 900 asiakkuutta ja Taaleritehdas-konsernin laskennallinen tase kasvaa 143 miljoonaan euroon
Taaleritehdas Oyj on 11.12.2014 allekirjoitetulla kauppakirjalla sitoutunut ostamaan Vakuutusosakeyhtiö Garantian koko osakekannan 60 miljoonan euron kauppahinnalla. Myyjinä toimivat Garantian nykyiset omistajat Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera, Pensionsförsäkringsaktiebolaget Veritas, Veho Group Oy Ab sekä Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia. Kaupan voimaantulo on ehdollinen muun muassa Finanssivalvonnan luvalle. Kaupan arvioidaan tulevan voimaan lopullisesti vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Taaleritehdas Oyj tulee rahoittamaan kaupan eri rahoituslähteistä: pääosin kassavaroin ja vuoden 2015 alkupuolelle suunnitteilla olevalla, arviolta enintään 15 miljoonan euron, osakeannilla. Yrityskaupan tulosvaikutuksen vuonna 2015 arvioidaan olevan positiivinen Taaleritehdas-konsernille. Taaleritehdas Oyj ja myyjät ovat sopineet, että ennen kaupan voimaantuloa myyjät saavat pääomanpalautuksena Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta kymmenen miljoonaa euroa. Tämän lisäksi Taaleritehdas Oyj ja myyjät ovat sopineet osakekaupan yhteydessä, että mikäli Taaleritehdas Oyj myy (tai muuten realisoi) Garantian kolmen vuoden kuluessa kaupan voimaantulosta Taaleritehdas-konsernin ulkopuoliselle taholle, maksaa Taaleritehdas Oyj myyjille lisäkauppahintana puolet Taaleritehdas Oyj:lle mahdollisesta syntyvästä taloudellisesta edusta. ”Garantian osto on Taaleritehtaalle erittäin merkittävä liiketoimi. Siirrymme nyt uuteen aikaan, jossa pystymme tarjoamaan nykyisille ja tuleville asiakkaillemme myös takausvakuutuksia, jotka alentavat sijoituksiin liittyviä riskejä ja tätä kautta lisäävät kiinnostusta sijoittamiseen. Taaleritehtaan vahvistuva tase asettaa meidät uuteen asemaan, jossa on mahdollista tarttua entistäkin nopeammin markkinoilla ilmeneviin mahdollisuuksiin. Tarkoituksena on edelleen kehittää pk-sektorin monipuolisia pitkäaikaisen rahoituksen tuotteita”, kertoo Taaleritehtaan toimitusjohtaja Juhani Elomaa yrityskaupan taustoista. Taaleritehtaasta tulee finanssiryhmä Kaupan myötä Taaleritehtaasta tulee finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen uudella tavalla yhdistettyjä sijoitus-, rahoitus ja vakuutuspalvelukokonaisuuksia. Taaleritehdas on määritellyt tehtäväkseen jäsentää, yksinkertaistaa ja selkeyttää jatkuvasti muuttuvaa sijoittamisen maailmaa sekä alentaa sijoittajien sijoituksiin liittyviä riskejä.Tässä tehtävässä Garantian osto on looginen jatkumo. Taaleritehdas tulee jatkossa tarjoamaan asiakkailleen mahdollisuutta alentaa sijoituksiensa riskiä erilaisten takausvakuutusten muodossa. Käytännössä tämä voisi tarkoittaa esimerkiksi pääomaturvan tarjoamista Taaleritehtaan pääomarahastotuotteisiin. Taaleritehtaan missio on edistää suomalaista omistajuutta ja kotimaisten pääomamarkkinoiden toimivuutta. Pienten- ja keskisuurten yritysten kannalta toimiva kotimainen pääomamarkkina on ensisijainen vaihtoehto rahoituslähteiden monipuolistajana. Taaleritehdas pyrkii missionsa mukaisesti edistämään Suomen pääomamarkkinoiden toimintaa yhdistämällä erinomaisia ideoita tuottoa etsivään pääomaan. Jatkossa yrityskaupan myötä laskennallisesti 143 miljoonaan euroon vahvistuva tase mahdollistaa enemmän liikkumavaraa ja kyvyn reagoida nopeita päätöksiä vaativiin sijoitusmahdollisuuksiin. Garantian liiketoiminta jatkuu ennallaan Vakuutusosakeyhtiö Garantia tulee toimimaan Taaleritehdas Oyj:n tytäryhtiönä, mutta yhtiö säilyy itsenäisenä ja sen nykyinen liiketoiminta jatkuu ennallaan ja sitä kehittäen.Taaleritehtaan ja Garantian yhteistyö tulee vahvistamaan kummankin yhtiön palveluita omille asiakaskunnilleen. Garantia FAS-tuloslaskelma, milj. euroa 1.1.-30.6.2014 1.1.-31.12.2013 ================================================================================ Vakuutustekninen laskelma Vakuutusmaksutuotot 5,5 10,8 Korvauskulut -0,1 -2,4 Liikekulut -2,3 -3,9 Vakuutustekninen kate ennen tasoitusmäärän 3,1 4,5 muutosta Tasoitusmäärän muutos -3,2 -4,5 Vakuutustekninen kate -0,1 0,0 Muu kuin vakuutustekninen laskelma Sijoitustoiminnan nettotuotot 2,9 6,2 Verot -0,6 -1,5 Tilikauden voitto 2,2 4,7 ================================================================================ Garantia tase (muokattu* 30.6.2014 muokattu* FAS), milj. euroa -------------------------------------------------------------------------------- VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta 0,7 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 1,8 Osakkeet ja osuudet 103,5 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,0 Aineettomat hyödykkeet 0,9 Aineelliset hyödykkeet 0,1 Muut varat 1 ,1 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 1 ,1 Yhteensä 109,3 ================================================================================ VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA 29,8 Muut velat 13,7 Siirtovelat ja saadut ennakot 16,1 OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS 79,5 Yhteensä 109,3 ================================================================================ *Garantian osalta huomioitu 10 miljoonan euron vähennys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, sijoitusten käyvän arvon arvostus sekä esitetty tasoitusmäärä konsernin omassa pääomassa, joista molemmista vähennetty niihin kohdistuva laskennallinen verovelka 20 %. Taaleritehdas konsernin (tilintarkastamaton) laskennallinen tase yrityskaupan jälkeen ja suunniteltu siirtyminen IFRS:ään 1.1.2015 Laskennallinen (tilintarkastamaton) tase on johdettu Taaleritehdas-konsernin ja Vakuutusosakeyhtiö Garantian julkaisemista osavuosikatsauksista per 30.6.2014 ja siinä on huomioitu Taaleritehdas Oyj:n suunnitellun osakekaupan rahoitus sekä Garantian osalta 10 miljoonan euron vähennys sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta, sijoitusten käyvän arvon arvostus sekä esitetty tasoitusmäärä konsernin omassa pääomassa, joista molemmista on vähennetty niihin kohdistuva laskennallinen verovelka 20 %. Taaleritehtaan laskennallinen konsernitase Laskennallinen 30.6.2014 (tilintarkastamaton) ---------------------------------------------------------------------- VASTAAVAA Saamiset luottolaitoksilta 10,0 Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä 12,7 Osakkeet ja osuudet 109,1 Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä 0,0 Aineettomat hyödykkeet 3,3 Aineelliset hyödykkeet 0,6 Muut varat 3,4 Siirtosaamiset ja maksetut ennakot 4,0 Yhteensä 143,1 ====================================================================== VASTATTAVAA VIERAS PÄÄOMA 85,4 Velat luottolaitoksille 3,5 Velat yleisölle ja julkisyhteisöille 45,0 Muut velat 15,7 Siirtovelat ja saadut ennakot 21,2 OMA PÄÄOMA JA VÄHEMMISTÖN OSUUS 57,7 Yhteensä 143,1 ====================================================================== Taaleritehdas suunnittelee siirtymistä suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (FAS) kansainväliseen tilinpäätöskäytäntöön (IFRS) 1.1.2015 alkaen, mikäli Garantian yrityskauppa toteutuu. Taaleritehdas tiedottaa erikseen IFRS:ään siirtymisestä ja sen keskeisistä vaikutuksista konsernin esittämiin tulos- ja tasetietoihin vuoden 2015 ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Vuoden 2015 puolivuotiskatsaus 1.1. – 30.6.2015 esitettäisiin uusien laskentaperiaatteiden eli IFRS:n mukaisesti laadittuna. Lisätietoja: Juhani Elomaa toimitusjohtaja Taaleritehdas Oyj puh. 040-7789020 Taaleritehtaan Hyväksyttynä Neuvonantajana toimii Merasco Oy, puh. 09-6129270 Taaleritehdas lyhyesti Taaleritehdas on finanssiryhmä, joka on listattu First North Finland- markkinapaikalle NASDAQ OMX:n ylläpitämään Helsingin pörssiin. Taaleritehdas keskittyy yksityishenkilöiden kokonaisvaltaiseen yksityispankkiiripalveluun ja instituutioasiakkaiden omaisuudenhoitoon. Taaleritehtaalla on lisäksi pääomarahastotoimintaa, rahoitusyhtiötoimintaa sekä omaa sijoitustoimintaa. Taaleritehdas konserni koostuu emoyhtiö Taaleritehdas Oyj:sta sekä neljästä liiketoiminnallisesta tytäryhtiöstä: Taaleritehtaan Varainhoito Oy:stä, Taaleritehtaan Pääomarahastot Oy:stä, Taaleritehtaan rahoitusyhtiö Lainaamo Oy:stä sekä Taaleritehtaan sijoitusyhtiö Taaleritehtaan Sijoitustehdas Oy:sta. Lisäksi Taaleritehtaalla on fyysistä kultaa tarjoava Kultataaleri Oy, yritysvakuutusten kilpailutusta tarjoava Vakuutusvahti Oy sekä vero- ja lainopillista neuvontaa tarjoava Taaleritehtaan Holvi Oy. Taaleritehdas on myös aloittanut varainhoitopalveluiden tarjonnan Turkissa. Ryhmässä on yli 140 työntekijää. Toimipisteet sijaitsevat Helsingissä, Tampereella, Turussa, Porissa, Oulussa, Istanbulissa ja Nairobissa. Taaleritehdas on yrittäjävetoinen kasvuyritys. Taaleritehtaalla on hoidettavia varoja 3,3 miljardia euroa ja asiakkaita 2900 kesäkuun 2014 lopussa. Taaleritehtaan toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme: www.taaleritehdas.fi Taaleritehdas nyt myös Twitterissä! Garantia lyhyesti Vakuutusosakeyhtiö Garantia on takausvakuutuksiin erikoistunut kotimainen vahinkovakuutusyhtiö, joka on pääosin suomalaisten eläkelaitosten omistama. Garantia on perustettu vuonna 1993, ja se on Suomen ainoa takauksiin erikoistunut vakuutusyhtiö. Garantian takauskanta on 1,4 mrd euroa, vakavaraisuuspääoma 104 milj. euroa ja taseen loppusumma 114 milj.euroa (6/2014). Garantialla on noin 550 yritysasiakasta, ja takauksia on noin 21 000 kappaletta. Garantian toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa. Lisää tietoa Garantiasta: www.garantia.fi Juhani Elomaa, toimitusjohtaja, Taaleritehdas Oyj, puh. 0407789020 Eeva-Kaisa Tarkkonen, viestintäpäällikkö, Taaleritehdas Oyj, puh. 0468787666

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleritehdas Oyj:ltä positiivinen tulosvaroitus
Seuraava
Taaleritehdas myy yli 500 vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulla