21.03.2018

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

TAALERI OYJ        YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET                    21.3.2018  KLO 17.30

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2017 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,26 euroa osaketta kohti.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 23.3.2018 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiökokous päätti, että osinko maksetaan 3.4.2018.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

– hallituksen puheenjohtaja 50.000 euroa
– hallituksen varapuheenjohtaja 36.000 euroa
– hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36.000 euroa
– hallituksen jäsen 30.000 euroa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti, että
– hallituksen valiokunnan hallituksen ulkopuolisen jäsenen palkkio on 1.000 euroa kokoukselta
– muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi (6) jäsentä.

Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen, Hanna Maria Sievinen ja Tuomas Syrjänen valittiin uudelleen hallitukseen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa 29.3.2017 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antaman valtuutuksen yhtiön omien osakkeiden hankkimiseksi.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 30.6.2019 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 29.3.2017 antaman valtuutuksen.

Yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttaminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 4 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

4 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitsee yhtiökokous.

Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan ensimmäisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Taaleri Oyj:n hallitus päätti valita 21.3.2018 pitämässään kokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Vesa Puttonen, Hanna Sievinen ja Tuomas Syrjänen. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Vesa Puttosen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Fagernäs, Juha Laaksonen ja Esa Kiiskinen. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Hallituksen nimitysvaliokunnan jäseniksi valittiin Peter Fagernäs, Juha Laaksonen ja Pertti Laine. Hallitus valitsi nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin.

Taaleri Oyj
Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Taalerin palvelut on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, yrityksille sekä yksityishenkilöille. Konsernin liiketoiminnalliset tytäryhtiöt ovat: Taaleri Varainhoito Oy ja sen tytäryhtiöt, Taaleri Pääomarahastot Oy-konserni, Taaleri Sijoitus Oy-konserni, Taaleri Energia Oy-konserni sekä Vakuutusosakeyhtiö Garantia. Lisäksi Taalerilla on osakkuusyhtiöt Fellow Finance Oyj, joka tarjoaa vertaislainapalveluja, Inderes Oy, joka tuottaa analyysejä ja markkinainformaatiota sijoittajille ja Ficolo Oy, joka kehittää datakeskuksia.

Taalerilla oli joulukuun 2017 lopussa hallinnoitavia varoja 5,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 4 400. Taaleri Oyj:llä on noin 3 900 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.fellowfinance.fi
www.garantia.fi
www.inderes.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Taneli Hassinen, viestintäjohtaja, taneli.hassinen@taaleri.com, puh. 040-5043321

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerille laaja tuulisähkösopimus Fortumin kanssa
Seuraava
Taaleri järjestelee Turun Toriparkin rahoitusta