10.04.2024

TAALERI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE         10.4.2024 KLO 16.30

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2024 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset


Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2023 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä hyväksyi toimielinten palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2023 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,00 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 19.4.2024.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan kuukausipalkkioita seuraavasti:

  • 6 000 euroa hallituksen puheenjohtajalle (2023: 6 000 euroa)
  • 5 000 euroa hallituksen varapuheenjohtajalle (2023: 5 000 euroa)
  • 5 000 euroa hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle (2023: 5 000 euroa)
  • 4 000 euroa hallituksen muille jäsenille (2023: 4 000 euroa)

Yhtiökokous päätti, että kokouskohtaisia palkkioita ei makseta (2023: kokouskohtaisia palkkioita ei maksettu).

Palkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Elina Björklundin, Petri Castrénin, Juhani Elomaan ja Hanna Maria Sievisen. Hallituksen uusiksi jäseniksi valittiin Juhani Bonsdorff ja Leif Frilund.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Elomaan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista sekä kaikista optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2025 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 13.4.2023 antaman valtuutuksen koskien osakeantia.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään lahjoituksista yleishyödyllisiin tarkoituksiin

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhdestä tai useammasta lahjoituksesta yleishyödyllisiin tai niihin rinnastettaviin tarkoituksiin yhteensä enintään 50 000 euron arvosta sekä päättämään lahjoitusten saajista, käyttötarkoituksista sekä muista ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Hanna Maria Sievinen, Petri Castrén ja Juhani Bonsdorff. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Juhani Elomaa, Leif Frilund ja Elina Björklund. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Elomaan.

Taaleri Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Viestintäasiantuntija Venla Kuokkanen, puh. 040 567 5689, venla.kuokkanen@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus
Seuraava
Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2024 osavuosiraportin tiistaina 7.5.2024