06.04.2022

TAALERI OYJ                 PÖRSSITIEDOTE         6.4.2022 KLO 11.45

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2022 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2021 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajille sekä hyväksyi toimielinten palkitsemisraportin.

Osingonmaksusta päättäminen

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 1,20 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 8.4.2022 ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 20.4.2022.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 55 000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa
  • hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 41 000 euroa vuodessa
  • hallituksen jäsen 35 000 euroa vuodessa 

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Elina Björklundin, Petri Castrénin, Juhani Elomaan, Hanna Maria Sievisen ja Tuomas Syrjäsen. Yhtiökokous valitsi uudeksi hallituksen jäseneksi Jouni Takakarhun.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen

Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Elomaan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen

Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana toimii KHT Johanna Winqvist-Ilkka.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muista osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 § mukaisten osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustinjärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa ja/tai optio-oikeudet sekä muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet antaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista sekä kaikista optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien ehdoista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2023 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 25.3.2021 antaman valtuutuksen.

Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen enimmäissuhde

Yhtiökokous päätti, ettei Taaleri Oyj:n ja sen konserniin kuuluvien yhtiöiden henkilöstön muuttuvaan palkitsemiseen sovelleta Taaleri Oyj:n yhtiökokouksen 28.2.2017 päättämää 200 prosentin enimmäismäärää.

Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Hanna Maria Sievinen, Petri Castrén ja Jouni Takakarhu. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Juhani Elomaa, Tuomas Syrjänen ja Elina Björklund. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Elomaan.

Taaleri Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset mediat
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,2 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri toteutti Aktia Toimitilakiinteistöt -erikoissijoitusrahastolle kahden toimitilakohteen kaupat
Seuraava
Taaleri Oyj:n hallitus päätti uudesta optio-ohjelmasta toimitusjohtajalle