18.05.2020

TAALERI OYJ PÖRSSITIEDOTE 18.5.2020 KLO 11.45

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2020 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Taaleri Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2019 tilinpäätöksen, myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sekä vahvisti toimielinten palkitsemispolitiikan.

Osingonmaksusta päättäminen ja hallituksen valtuuttaminen päättämän osingonjaosta
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,16 euroa osaketta kohti. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.5.2020 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 28.5.2020.


Lisäksi yhtiökokous valtuutti Taaleri Oyj:n hallituksen päättämään myöhemmin korkeintaan 0,16 euron osingon maksamisesta osakkeelta tilikaudelta 2019 siten, että maksu tapahtuu yhdellä tai useammalla kerralla. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Hallitus valtuutettiin samalla päättämään mahdollisen osingon täsmäytyspäivä ja maksuajankohta. Taaleri tiedottaa päätöksistä erikseen.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

  • hallituksen puheenjohtaja 50.000 euroa vuodessa
  • hallituksen varapuheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa
  • hallituksen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 36.000 euroa vuodessa
  • hallituksen jäsen 30.000 euroa vuodessa 

Yhtiökokous päätti tarkastusvaliokunnan osalta, että tarkastusvaliokunnan jäsenille maksetaan kokouskohtaista palkkiota 1 000 euroa tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja 500 euroa jokaiselle muulle tarkastusvaliokunnan jäsenelle.

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen
Yhtiökokous päätti yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6) jäsentä.

Yhtiökokous valitsi hallituksen nykyiset jäsenet Juhani Elomaan, Juha Laaksosen, Elina Björklundin, Hanna Maria Sievisen ja Tuomas Syrjäsen uudelleen. Yhtiökokous valitsi uudeksi hallituksen jäseniksi Petri Castrénin.

Hallituksen jäsenet valittiin toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valitseminen
Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Juhani Elomaan ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Tilintarkastajan valinta ja palkkiosta päättäminen
Yhtiökokous valitsi uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky.

Yhtiökokous päätti, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2021 saakka.

Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 20.3.2019 antaman valtuutuksen.

Taaleri Oyj:n hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset

Hallituksen tarkastusvaliokunnan jäseniksi valittiin Hanna Maria Sievinen, Juhani Elomaa ja Petri Castrén. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Hanna Maria Sievisen.

Hallituksen palkitsemisvaliokunnan jäseniksi valittiin Juhani Elomaa, Tuomas Syrjänen ja Elina Björklund. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi Juhani Elomaan.

Taaleri Oyj
Viestintä

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli vuonna 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com


 

 

 

 

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri avaa Mikro Markka ja Mikro Rein -rahastot uusille merkinnöille
Seuraava
Suuren kiinnostuksen takia Taalerin Mikro Markka -rahasto palautetaan soft closed -tilaan