07.04.2016

Taaleri Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 7.4.2016 tehtiin seuraavat päätökset:

Taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä osingonmaksusta ja pääomanpalautuksesta päättäminen

Yhtiökokous päätti, että 31.12.2015 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,14 euroa osakkeelta ja palautetaan osakkeenomistajille sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,06 euroa osaketta kohden.

Osinko ja pääomanpalautus maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2016 on merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko ja pääomanpalautus maksetaan 18.4.2016.

Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

Yhtiökokous päätti myöntää hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

hallituksen puheenjohtaja                                  38.000 euroa vuodessa

hallituksen varapuheenjohtaja                           28.000 euroa vuodessa

hallituksen jäsen                                                23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Yhtiökokous päätti lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja jäsenistä päättäminen

Yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin kuusi jäsentä. Kaikki hallituksen nykyiset jäsenet, Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Pertti Laine, Vesa Puttonen ja Esa Kiiskinen valittiin uudelleen hallitukseen ja uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Hanna Maria Sievinen. Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Yhtiökokouksessa päätettiin, että tilintarkastajan palkkio maksetaan hallituksen tarkastusvaliokunnan hyväksymien laskujen perusteella.

Tilintarkastajan valitseminen

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana jatkaa KHT Ulla Nykky, joka on toiminut tässä asemassa 20.3.2015 alkaen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Yhtiökokous päätti, että hallitus valtuutetaan päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 3 000 000 kappaletta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutus on voimassa 7.4.2017 saakka.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 21.4.2016.

Taaleri Oyj:n hallituksen päätökset

Taalerin hallitus on tänään kokouksessaan valinnut keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Peter Fagernäsin ja varapuheenjohtajaksi Juha Laaksosen.

Hallitus päätti perustaa kaksi valiokuntaa: tarkastusvaliokunta ja palkitsemisvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Vesa Puttonen sekä muiksi jäseniksi Esa Kiiskinen ja Hanna Maria Sievinen. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Peter Fagernäs sekä muiksi jäseniksi Juha Laaksonen ja Pertti Laine.


Viestintäjohtaja
Taneli Hassinen
Puh. 040 504 3321
taneli.hassinen@taaleri.com

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Kaupankäynti Taaleri Oyj:n osakkeilla pörssilistalla alkaa tänään
Seuraava
Handelsbankenin markkinatakaus Taaleri Oyj:n osakkeelle päättyy