12.02.2020

TAALERI OYJ:N PÖRSSITIEDOTE 12.2.2020 KLO 8.30

TAALERI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019: VAHVA TOINEN VUOSIPUOLISKO – OSINKOEHDOTUS VUODELTA 2019 0,32 EUROA OSAKKEELTA

Konsernin tammi-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 67,2 (72,5) milj. euroa.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 55,3 (52,0) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 5,2 (8,1) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminta tuotti 6,7 (12,2) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 16,5 (23,9) milj. euroa, joka vastaa 25 (33) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,39 (0,76) euroa.
 • Hallinnoitavat varat kasvoivat 23 prosenttia 7,1 (5,7) miljardiin euroon.
 • Takauskanta kasvoi 10,3 prosenttia 1,8 (1,7) miljardiin euroon.
 • Hallitus ehdottaa jaettavaksi osinkoa 0,32 euroa osakkeelta.

Konsernin heinä-joulukuu 2019

 • Liikevaihto oli 36,3 (37,3) milj. euroa.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 22,2 prosenttia 30,7 (25,2) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 5,6 (2,5) milj. euroa.
 • Sijoitustoiminta tuotti -0,1 (9,2) milj. euroa.
 • Liikevoitto oli 10,1 (11,5) milj. euroa, joka vastaa 28 (31) prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,21 (0,44) euroa.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

  2019 2018 7-12/2019 7-12/2018 Pitkän aikavälin
tavoite
Tuloksen tunnusluvut          
Jatkuvat tuotot, milj.
 
euroa
55,3 52,0 30,7 25,2  
Jatkuvien tuottojen
  kasvu, %
6,3 6,3 22,2 5,4 > 15,0
Liikevaihto, milj.
   euroa
67,2 72,5 36,3 37,3  
Liikevoitto, milj.
   euroa
16,5 23,9 10,1 11,5  
Liikevoitto, % 24,5 33,0 27,8 30,9 > 20,0
Katsauskauden
  voitto, milj. euroa
11,5 21,6 6,6 12,2  
Oman pääoman
  tuotto*, %
9,3 18,9 10,9 21,1 > 15,0
Taseen tunnusluvut          
Omavaraisuus, % 46,6 51,4     > 30,0
Ryhmän
  vakavaraisuus, %
207,4 186,0      
Osakekohtaiset tunnusluvut          
Tulos/osake, euroa 0,39 0,76 0,21 0,44  
Oma
  pääoma/osake, euroa
4,45 4,26      
Osakkeen
  päätöskurssi, euroa
8,42 7,10      
Muut tunnusluvut          
Kulu/tuotto -suhde 74,7 67,0 70,6 68,9  
Kokoaikainen
  henkilöstömäärä,
  keskimäärin
186 183 183 187  
Markkina-arvo, milj.
  euroa
238,3 201,0      
Hallinnoitavat varat,
  mrd. euroa
7,1 5,7      
Takauskanta, mrd.
  euroa
1,8 1,7      

*annualisoitu

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohta on vuoden 2018 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.

Taaleri julkaisee tilinpäätöstiedotteensa 2019 tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa myös osoitteessa https: www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset.

TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS

”Vuosi 2019 oli ennätysvuosi osakemarkkinoilla sekä Suomessa että kansainvälisesti tarkasteltuna. Markkinoiden positiivinen kehitys ja hallinnoitavien varojen kasvu tukivat myös Taalerin onnistumista. Hallinnoitavat varat kasvoivat vuoden alusta 23 prosenttia 7,1 miljardiin euroon. Jatkuvien tuottojen kehitys oli erityisen vahvaa vuoden toisella puoliskolla, jolloin ne kasvoivat 22 prosenttia vertailukauteen verrattuna ja kasvu oli 6 prosenttia vuoden alusta. Onnistuneet irtautumiset pääomarahastoista loppuvuodesta kasvattivat tuottopalkkiot koko vuoden osalta 5,2 miljoonaan euroon. Liikevaihto laski 67,2 miljoonaan euroon etenkin Tasesijoitusten heikon kehityksen takia. Tasesijoituksia painoi erityisesti Fellow Financen osakkeiden arvon lasku. Liikevoitto laski 16,5 miljoonaan euroon ja oli 24,5 prosenttia liikevaihdosta, toisella vuosipuoliskolla liikevoitto oli 27,8 prosenttia. Koko vuoden osakekohtainen tulos oli 0,39 euroa.

Varainhoito-segmentissä onnistuttiin erityisen hyvin vuoden toisella puoliskolla, niin jatkuvien tuottojen, tuottopalkkioiden kasvun kuin kustannustietoisuuden myötä ja sen liikevoitto oli noin 10 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 lopun haasteellinen osakemarkkina vaikutti negatiivisesti jatkuviin tuottoihin vuoden 2019 alkupuolella, mutta toisella vuosipuoliskolla kehitys kääntyi takaisin kasvu-uralle ja jatkuvat tuotot kasvoivat 20 prosenttia. Garantian tulos käyvin arvoin oli vahva 14,5 miljoonaa euroa: vakuutustoiminnassa maksutulo kasvoi 14 prosenttia, vahinkosuhde säilyi edelleen alhaisena 12,1 prosentissa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 8,1 prosenttia. Taaleri Energian jatkuvat tuotot kaksinkertaistuivat viime vuodesta onnistuneen Taaleri SolarWind II -rahaston myynnin ja Taaleri Aurinkotuuli I:n hankkeiden hyvän edistymisen myötä. Teksasissa sijaitsevan 336 MW:n Truscott-Gillilandin tuulivoimahankkeen viivästyminen rasitti tulosta ja Energian liikevoitto oli -2,6 miljoonaa euroa. Kokonaisuutena olen tyytyväinen Taalerin vuoden toisen puoliskon kehitykseen, vaikkakin koko vuoden tulos jäi tyydyttäväksi.

Perustimme vuoden aikana kolme impakti-sijoituksiin keskittyvää pääomarahastoa: Tuuli IV, Aurinkotuuli II ja Päiväkotikiinteistöt, ja ne saivat hyvän vastaanoton asiakkaidemme parissa. Vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisella tavoitellaan taloudellisen tuoton lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Myös muut tarjoamamme rahastot ja sijoituskohteet kehittyivät ja keräsivät hyvin uutta pääomaa. Osakerahastomme ovat jälleen pärjänneet loistavasti sekä kotimaisessa että kansainvälisessä vertailussa. Vuoden lopussa irtauduttiin onnistuneesti Taaleri Tuulitehdas I:n ja Taaleri Tuulitehdas II:n hallinnoimista kolmesta tuulipuistosta sekä Taaleritehdas Asuntorahasto II:sta, joiden kautta tuottopalkkioita kertyi vuoden aikana 5,2 miljoonaa euroa. Myytyjen tuulipuistojen hallinnasta vastaa jatkossa Taaleri Energia uusien omistajien valtuuttamana.

Vuosi 2019 oli Taalerille merkittävä virstanpylväs myös kansainvälistymisessä. Taaleri Energia käynnisti useita kansainvälisiä tuuli- ja aurinkovoimahankkeita ja esimerkiksi Euroopan investointipankki, EIB, on jo sijoittanut Taaleri SolarWind II –rahastoon. Strategian mukainen kansainvälistyminen mahdollistaa yhtiöllemme uuden kasvupolun.

Garantian muodostaman Rahoitus-segmentin vuotta leimasi uuden, hajautettuihin kuluttaja- ja yritysportfolioihin keskittyvän strategian käynnistys. Garantian kilpailuetu markkinoilla perustuu laajaan yhteistyö- ja kumppanuusverkostoon, asiakaslähtöiseen toimintatapaan, vahvaan vakavaraisuuteen ja riskienvalintaosaamiseen.

Taalerin tavoitteena on voimakas, mutta kannattava kasvu ja kannattavuuden kehittäminen. Uskomme liiketoimintamme skaalautuvuuteen ja markkinoita nopeampaan kasvuun. Jatkuvasti muuttuva toimintaympäristö vaatii organisaatioilta aiempaa monialaisempaa osaamista ja toimeenpanokykyä. Vahvistaaksemme Taalerin kasvutavoitteiden toteutumista laajensimme johtoryhmää Rahoitus-segmentin johtajan Titta Elomaan ja Energia-segmentin johtajan Kai Rintalan nimityksillä sekä Varainhoito-segmentin uudella johtajalla Perttu Purhosella.

Ilmastonmuutoksen arvioidaan synnyttävän yrityksille sekä liiketoimintauhkia että -mahdollisuuksia. Aloitteet ja toimet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja siihen mukautumiseksi nousevat vuosi vuodelta voimakkaammin esiin myös finanssialalla. Vastuullisen sijoittamisen lisäksi puhumme asiakkaidemme kanssa yhä useammin vaikuttavuus- eli impakti-sijoittamisesta. Jo vuodesta 2010 lähtien Taaleri on sijoittanut hankkeisiin, joilla tavoitellaan taloudellisen hyödyn lisäksi mitattavaa yhteiskunnallista tai ympäristöllistä hyötyä. Taalerin visio siitä, miten voimme pääomilla ja omistajuudella luoda paremman tulevaisuuden itsellemme ja seuraaville sukupolville innostaa meitä kaikkia ja ohjaa tekemistämme.

Saimme asiakkailtamme hienon tunnustuksen syyskuussa, kun Taaleri valittiin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi Arvopaperi-lehden tutkimuksessa. Haluan kiittää asiakkaitamme luottamuksesta sekä kiittää pankkiireitamme, salkunhoitajiamme ja muita asiantuntijoitamme ja kaikkia yhteistyökumppaneitamme hienosta työstä sekä kuluneesta vuodesta. Luottamus tulevaan näyttää vahvalta.”


TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2019

Suomen talouden ja viennin kasvu hidastui vuonna 2019. Työttömyys oli lähes ennallaan vuoden takaiseen verrattuna vaikkakin kehitys vaihteli kuukausittain varsin paljon. Huoli Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppasodasta ja brexitin aiheuttama epävarmuus markkinoilla vaikuttivat EU:n talouteen ja yleiseen ilmapiiriin. Tästä huolimatta Suomen osakemarkkinat pärjäsivät hyvin ja 2019 olikin erittäin hyvä sijoitusvuosi, koska tuottoja ajoivat kevyt keskuspankkipolitiikka ja odotukset talouden elpymisestä vuonna 2020.

Syyskuussa 2019 Euroopan parlamentti julisti maailmanlaajuisen ilmastohätätilan. Ilmastonmuutoksen hillitseminen ja muutoksen aiheuttamiin riskeihin varautuminen on uusi normaali, joka muuttaa pelisääntöjä kaikilla aloilla ja sektoreilla. Yritykset julistivat jatkuvasti hiilineutraaleja tavoitteitaan ja Suomen EU-puheenjohtajakauden prioriteetiksi asetettiin mm. EU:n aseman vahvistaminen globaalina ilmastojohtajana. Yhä useammassa maassa teollisen kokoluokan uusiutuva energia on halvin tapa rakentaa uutta energiantuotantoa johtaa kiristyvään kilpailuun laadukkaista impaktisijoituskohteista, erityisesti uusiutuvan energian rintamalla.

Taloudellinen tulos 1.1.2019–31.12.2019

Liikevaihto ja liikevoitto

Segmenttikohtainen liikevaihto ja liikevoitto

  2019 2018 Muutos, % 7-12/2019 7-12/2018 Muutos, %
Milj. euroa            
Konsernin liikevaihto 67,2 72,3 -7,1 36,3 37,3 -2,5
  Varainhoito 42,9 48,7 -12,0 25,7 19,0 34,8
  Rahoitus 21,3 12,5 70,3 10,8 6,3 71,7
  Energia 4,6 2,3 103,1 3,2 1,2 170,7
  Liiketoiminta-
  segmentit, yhteensä
68,8 63,5 8,3 39,7 26,5 49,7
  Tasesijoitukset -1,6 8,8 -118,5 -3,4 10,3 -133,3
Konsernin liikevoitto/-tappio 16,5 23,9 -30,8 10,1 11,5 -12,1
Varainhoito 11,8 16,8 -30,1 9,7 2,7 263,1
Rahoitus 12,7 4,9 156,9 6,6 2,5 159,4
Energia -2,6 - 2,3 12,4 -1,0 -1,4 -30,4
  Liiketoiminta-
  segmentit, yhteensä
21,9 19,5 12,4 15,4 3,8 302,6
Tasesijoitukset -5,3 4,4 n.a. -5,2 7,7 n.a.

Segmenttikohtaisessa liikevaihdossa huomioidaan myös konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta. Segmenttitiedot esitetään tilinpäätöksen sivulla 33.

Tammi- joulukuu 2019

Konsernin liikevaihto tammi-joulukuussa 2019 oli 67,2 (72,5) milj. euroa ja konsernin jatkuvat tuotot kääntyivät vuoden toisella puoliskolla takaisin kasvu-uralle alkuvuoden heikon kehityksen jälkeen. Jatkuvat tuotot kasvoivat vuoden aikana 6,3 prosenttia 55,3 (52,0) milj. euroon. Konsernin palkkiotuotot olivat 46,1 (45,6) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 5,2 (8,1) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 21,3 (12,3) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 12,0 (13,0) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminta tuotti 9,2 (-0,7) milj. euroa ja sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 8,1 (-1,7) prosenttia. Taalerin liiketoimintasegmenttien, Varainhoidon, Rahoituksen ja Energian, liikevaihto kasvoi 8,3 prosenttia 68,8 (63,5) milj. euroon ja liikevoitto 12,4 prosenttia 21,9 (19,5) milj. euroon.

Taaleri-konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti -2,5 (12,9) milj. euroa, johon sisältyy käyvän arvon muutosta -4,3 milj. euroa Fellow Finance-omistuksesta. Vertailuvuoden 2018 sijoitustoimintaan sisältyi 13,8 milj. euron tuotto Fellow Financesta, 5,4 milj. euron alaskirjaukset geotermisistä hankkeista Saksassa sekä tuulihankkeesta saatu lisäkauppahinta 4,9 milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 16,5 (23,9) milj. euroa ja vastasi 24,5 (33,0) prosenttia liikevaihdosta.  

Hallintokulut olivat 33,7 (30,2) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 24,2 (21,7) milj. euroa, mihin sisältyi 5,4 (2,5) milj. euroa muuttuvia palkkoja. Muut hallintokulut olivat 9,5 (8,4) milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 5,2 (8,4) milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut laskivat 1,6 milj. euroa IFRS 16 käyttöönoton myötä ja poistot kasvoivat vastaavasti 1,4 milj. euroa ja korkokulut 0,2 milj. euroa.

Vuoden 2019 tulos oli 11,5 (21,6) milj. euroa ja laaja tulos 13,2 (20,3) milj. euroa.

Heinä-joulukuu 2019

Konsernin liikevaihto oli 36,3 (37,3) milj. euroa. Konsernin jatkuvat tuotot kasvoivat 22,2 prosenttia 30,7 (25,2) milj. euroon. Konsernin palkkiotuotot olivat 28,4 (20,0) milj. euroa, josta tuottopalkkioiden osuus oli 5,6 (2,5) milj. euroa. Vakuutustoiminnan nettotuotot olivat 10,8 (6,1) milj. euroa, josta takausvakuutustoiminnan nettotuotot olivat 6,6 (7,2) milj. euroa ja sijoitustoiminnan nettotuotot 4,2 (-1,1) milj. euroa. Vakuutustoiminnan sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 2,9 (-1,6) prosenttia. Taalerin liiketoimintasegmenttien, Varainhoidon, Rahoituksen ja Energian, liikevaihto kasvoi 49,7 prosenttia 39,7 (26,5) milj. euroon ja liikevoitto nelinkertaistui 15,4 (3,8) milj. euroon.

Konsernin sijoitustoiminta tuotti loppuvuonna yhteensä -0,1 (9,2) milj. euroa. Konsernin sijoitustoiminta ilman Garantian sijoitustoimintaa tuotti -4,3 (10,3) milj. euroa, johon sisältyi käyvän arvon muutosta -5,5 milj. euroa Fellow Finance -omistuksesta. Vertailukauden heinä-joulukuun 2018 sijoitustoiminnan tuottoihin sisältyi yhteensä 13,8 milj. euroa tuottoa Fellow Finance -omistuksesta ja -3,1 milj. euroa alaskirjatusta geotermisestä hankkeesta Saksassa.

Konsernin liikevoitto oli 10,1 (11,5) milj. euroa ja vastasi 27,8 (30,9) prosenttia liikevaihdosta. Konsernin hallintokulut olivat 16,7 (16,0) milj. euroa, josta henkilöstökulut olivat 11,9 (11,5) milj. euroa. Liiketoiminnan muut kulut olivat 2,8 (4,7) milj. euroa.

Katsauskauden tulos oli 6,6 (12,2) milj. euroa ja laaja tulos oli 6,5 (11,3) milj. euroa.

Tase, investoinnit ja rahoitusasema

Taaleri-konsernin taseen loppusumma oli 269,7 (238,0) milj. euroa. Konsernin sijoitukset olivat 173,5 (162,2) milj. euroa, vastaten 64,3 (68,1) prosenttia konsernin taseen loppusummasta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 75,6 (61,8) milj. euroa, ja se koostui Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemasta joukkovelkakirjalainasta 34,9 (54,8) milj. euroa, veloista luottolaitoksille 25,9 (7,0) milj. euroa sekä tilikauden aikana liikkeellelasketusta kymmenvuotisesta Tier2-joukkolainasta 14,8 milj. euroa. Joukkolaina vahvisti Taalerin vakavaraisuutta ja sillä kerätyt varat käytetään yleisiin liiketaloudellisiin tarpeisiin. Vieras pääoma oli yhteensä 144,0 (115,6) milj. euroa ja oma pääoma 125,7 (122,4) milj. euroa.

Taaleri-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 46,6 (51,4) prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttavat hallinnoitavien varojen kehitys, jotka ovat riippuvaisia muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttavat myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Rahoitus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia, liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.

Hallituksen voitonjakoehdotus

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksetaan osinkoa 0,32 euroa/osake yhteensä 9 072 198,40 euroa. Emoyhtiön voitonjakokelpoiset varat olivat 52 548 478,35 euroa, josta tilikauden voitto oli 7 505 697,80 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 20.3.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 27.03.2020.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019 ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla www.taaleri.com viimeistään 26.2.2020.

Helsinki, 12.2.2020
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com tai investors@taaleri.com

Videokonferenssi ja lyhyt haastattelu

Videokonferenssia sekä esitysaineistoa voi seurata 12.2.2020 klo 15:00 alkaen internetissä osoitteessa https://test.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy kotisivuilta.

Taloudellinen informaatio

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi keskiviikkona 18.3.2020 Helsingissä.
Taaleri Oyj julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 13.8.2020 noin klo 8.30.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 7,1 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 500. Taaleri Oyj:llä on noin 4 700 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi
www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 828 7317, sophie.jolly@taaleri.com

Liite

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin sijoituskohde Fintoil investoi yli 100 miljoonaa euroa biotuotetehtaaseen Haminassa
Seuraava
TAALERI OYJ: KUTSU VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN 18.3.2020