14.02.2024

TAALERI OYJ               PÖRSSITIEDOTE                  14.2.2024 klo 8.00


Taaleri Oyj:n tilinpäätöstiedote 1.1.–31.12.2023: Taalerin sijoitustoiminnassa vahva tulos, liikevoitto 39 prosenttia liikevaihdosta viimeisellä vuosineljänneksellä 


Loka–joulukuu 2023

 • Jatkuvat tuotot laskivat 6,6 prosenttia 9,9 (10,6) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 18,5 prosenttia 6,7 (5,7) milj. euroon, mutta Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot laskivat 39,3 prosenttia 2,8 (4,6) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 0,0 (12,4) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli 7,8 (-6,7) milj. euroa.
 • Liikevaihto kasvoi 9,0 prosenttia 17,7 (16,2) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 6,9 (7,2) milj. euroa, joka vastaa 38,9 prosenttia liikevaihdosta.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 5,0 prosenttia 2,6 (31.12.2022 2,5) mrd. euroon.
 • Tulos / osake oli 0,14 (0,20) euroa.


Tammi–joulukuu 2023

 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 8,4 prosenttia 39,9 (36,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 17,8 prosenttia 24,4 (20,7) milj. euroon, mutta Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot laskivat 1,0 prosenttia 13,6 (13,7) milj. euroon.
 • Tuottopalkkioita kertyi 1,5 (19,4) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos kasvoi 25,0 (2,8) milj. euroon.
 • Liikevaihto kasvoi 12,5 prosenttia 66,3 (58,9) milj. euroon.
 • Liikevoitto oli 31,9 (27,3) milj. euroa, joka vastaa 48,1 prosenttia liikevaihdosta.
 • Tulos / osake oli 0,81 (0,73) euroa.
 • Hallitus ehdottaa, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 1,00 euroa/osake.

Taaleri on ottanut 1.1.2023 käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin, ja oikaistut vertailutiedot vuodelta 2022 julkaistiin 30.3.2023. Tilinpäätöstiedotteen vertailukauden luvut ovat oikaistuja vertailulukuja.

Tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedote perustuu vuoden 2023 tilintarkastettuun tilinpäätökseen. Tilintarkastuskertomus on annettu 14.2.2024. Ellei toisin mainita, tilinpäätöstiedotteessa esitetyt suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet tilinpäätöstiedotteen sivulta 23.
 

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Taaleri edisti vuoden 2023 aikana vahvasti uusiutuvaan energiaan, bioteollisuuteen ja kiinteistöliiketoimintaan perustunutta strategiaansa haastavasta toimintaympäristöstä huolimatta. Voimme olla tyytyväisiä konsernin koko vuoden tuloskehitykseen. Konsernin tilikauden jatkuvat tuotot kasvoivat 8,4 prosentilla. Liikevaihto kasvoi 12,5 prosentilla 66,3 miljoonaan euroon, ja liikevoitto kasvoi 16,8 prosentilla 31,9 miljoonaan euroon. Liikevoittoprosentti oli 48,1.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä konsernin jatkuvat tuotot laskivat pääosin vakuutusosakeyhtiö Garantian luvuissa sovellettavan IFRS 17 -standardin arvostus- ja tuloutusperiaatteiden aiheuttaman vuosineljännesten välisen volatiliteetin vuoksi. Konsernin neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi, mutta liikevoitto laski vertailukaudesta muun muassa vertailukaudella kirjattujen tuottopalkkioiden vuoksi.

Pääomarahastot-segmentissä jatkuvat tuotot kasvoivat viimeisellä vuosineljänneksellä 19 prosenttia, mutta liikevaihto ja liikevoitto laskivat vertailukaudesta, jolloin tulosta nostivat mittavat tuottopalkkiot. Vuoden 2023 viimeisellä neljänneksellä ei kirjattu tuottopalkkioita.

Uusiutuvan energian liiketoiminta ilmoitti neljännen vuosineljänneksen lopussa keränneensä 430 miljoonan euron sijoitussitoumukset toisen varainhankintakierroksen päätteeksi kuudenteen rahastoonsa, Taaleri SolarWind III:een. Pidämme tulosta onnistumisena nykyisessä toimintaympäristössä, ja jatkamme aktiivista varainhankintaa vähintään vuoden 2024 loppuun asti. Tavoitteenamme on kerätä rahastoon sijoittajilta 700 miljoonaa euroa. Jatkoimme katsauskaudella elinkaarensa loppuvaiheessa olevien Taaleri Tuuli II- ja Taaleri Tuuli III -rahastojen irtautumisvalmisteluja. Lisäksi uusiutuvan energian liiketoiminta kirjasi 4,1 miljoonan liikevoiton Texasissa vuosina 2018–2021 tehtyyn kehitystoimintaan liittyen.

Bioteollisuusliiketoiminnassa keskityimme viimeisellä vuosineljänneksellä Taaleri Bioteollisuus I -rahaston portfolioyhtiöiden kasvun tukemiseen sekä uusien potentiaalisten kohdeyhtiöiden kartoittamiseen ja arviointiin. Jatkoimme myös venture capital -rahaston valmistelua, ja aloitimme Joensuuhun rakennettavan torrefioitua biomassaa valmistavan laitoksen rakennustyöt. Aloitimme useita rekrytointiprosesseja päivitetyn strategian mukaisten suorien tasesijoitusten ja kansainvälisen kasvun tukemiseksi.

Kiinteistöliiketoiminnassa aloitti uusi johtaja vuoden 2024 alussa, ja teemme parhaillaan liiketoiminnolle päivitettyä strategiaa. Katsauskaudella jatkoimme uusien sijoitustuotteiden kehittämistä ja rahastojen omistamien kiinteistöportfolioiden kannattavuuden optimointia. Liiketoiminta jatkoi myös elinkaarensa loppuvaiheessa olevien rahastojen irtautumisvalmisteluja.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian viimeisen vuosineljänneksen avainlukujen kehitys kuvastaa IFRS 17 -standardille ominaista vuosineljännesten välistä tulosvaihtelua. Vakuutuspalvelutulos oli 2,7 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde 42,0 prosenttia. Garantian vakuutustoiminnan kannattavuus pysyi kuitenkin hyvällä tasolla, vaikka vakuutuspalvelukulut kasvoivat ja vuosineljännekselle kohdistunut vakuutussopimusvelkojen uudelleenarvostaminen laski vakuutusmaksutuottoja vertailukaudesta. Koko vuoden vakuutuspalvelutulos oli 13,5 miljoonaa euroa ja yhdistetty kulusuhde oli erinomainen, 28,7 prosenttia. Garantian sijoitustoiminnan nettotuotot nousivat viimeisellä vuosineljänneksellä 1,4 miljoonaan euroon ja koko vuonna 4,7 miljoonaan euroon sijoitusmarkkinan vahvistuttua vertailukauteen nähden.

Yksi painopisteistämme vuoden aikana oli strategiapäivitys, jonka julkistimme marraskuussa. Suurimmat muutokset strategiaamme ovat bioteollisuuden suorien sijoitusten tuominen liiketoiminnan keskiöön pääomarahastoliiketoiminnan rinnalle ja vahvan kansainvälisen kasvun hakeminen.

Visiomme on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista. Tavoitteenamme on kasvattaa hallinnoitavat varat 4 miljardiin euroon ja konsernin suorien teollisten sijoitusten määrä vähintään 100 miljoonaan euroon vuoden 2026 loppuun mennessä. Tavoitteet ovat kunnianhimoiset, mutta uskon, että meillä on kaikki edellytykset saavuttaa ne.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut

10–12/2023

10–12/2022

Muutos, %

1–12/2023

1–12/2022

Muutos, %

Tuloksen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Jatkuvat tuotot, milj. euroa

9,9

10,6

-6,6

39,9

36,8

8,4

Liikevaihto, milj. euroa

17,7

16,2

9,0

66,3

58,9

12,5

Liikevoitto, milj. euroa

6,9

7,2

-4,8

31,9

27,3

16,8

Liikevoitto, %

38,9

44,6

 

48,1

46,3

 

Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa

5,0

5,7

-12,0

26,5

21,3

24,6

Oman pääoman tuotto, annualisoitu, %

9,7

11,6

 

13,0

10,0

 

Taseen tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Omavaraisuus, %

67,8

66,9

 

67,8

66,9

 

Muut tunnusluvut

 

 

 

 

 

 

Kulu/tuotto-suhde, %

59,0

57,0

 

52,8

55,2

 

Kokoaikainen vakituinen henkilöstömäärä, kauden lopussa

111

106

4,7

111

106

4,7

Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus, mrd. euroa

2,6

2,5

5,0

2,6

2,5

5,0

Takauskanta, mrd. euroa

1,7

1,9

-6,0

1,7

1,9

-6,0


HALLITUKSEN VOITONJAKOEHDOTUS

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 1,00 euroa osakkeelta, yhteensä 28 285 593 euroa. Osinkoehdotus perustuu siihen, että jatkuvien toimintojen liikevoittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,50 euroa ja varainhoitoliiketoiminnan myynnistä saatuun voittoon perustuvana osinkona jaetaan 0,50 euroa. Emoyhtiön jakokelpoiset varat olivat 129 588 048,17 euroa, josta tilikauden voitto oli 10 180 208,95 euroa. Osinko maksetaan yhdessä erässä.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 12.4.2024 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Hallitus esittää, että osinko maksetaan 19.4.2024.

Emoyhtiön hallussa oleville osakkeille ei makseta osinkoa. Ehdotetun osingonjaon määrä perustuu tilinpäätöshetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärään. Todellinen osingonmaksu määräytyy osingonmaksun täsmäytyspäivänä ulkona olevien osakkeiden lukumäärän perusteella.

 

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, pääoman tuottoon ja osingonjakoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin päivitetyt pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • konsernin jatkuvien tuottojen ja tuottopalkkioiden kasvu vähintään 15 prosenttia
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia
 • osinko vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE, SIJOITTAJILLE JA MEDIALLE

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle järjestetään 14.2.2024 klo 11.00 tapahtumatila Elielin tiloissa Sanomatalossa (Töölönlahdenkatu 2, Helsinki). Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/q4-2023, Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajille/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 14.2.2024
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö ja sijoittaja, joka keskittyy teollisen mittakaavan liiketoimintamahdollisuuksiin bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa. Luomme arvoa sekä hallinnoimiemme varojen että suorien sijoitustemme kautta yhdistämällä laajan osaamisen, syvällisen asiantuntemuksen, yrittäjyyden ja pääoman. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Taalerin visio on tulla bioteollisuudessa ja uusiutuvassa energiassa yhdeksi johtavista kansainvälisesti toimivista sijoittajista.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,6 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 13.2.2024
Seuraava
Taaleri Oyj – omien osakkeiden hankinta 14.2.2024