15.08.2019

TAALERI OYJ   PUOLIVUOSIKATSAUS 2019                   PÖRSSITIEDOTE                  14.8.2019  KLO 8:30

HALLINNOITAVAT VARAT JA SIJOITUSTOIMINNAN TUOTOT KASVOIVAT, TULOSTA RASITTI TUOTTOPALKKIOIDEN LASKU

Konsernin puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019 

  • Liikevaihto oli 30,9 (35,2) milj. euroa. Lasku johtui pääosin laskeneista tuottopalkkioista.
  • Jatkuvat tuotot olivat 24,5 (26,9) milj. euroa, laskua 8,6 prosenttia.
  • Sijoitustoiminnan tuotot kaksinkertaistuivat 6,8 (3,0) milj. euroon.
  • Liikevoitto oli 6,4 (12,4) milj. euroa, joka vastaa 20,6 (35,1) prosenttia liikevaihdosta.
  • Tulos/osake oli 0,18 (0,32) euroa.
  • Hallinnoitavat varat kasvoivat 15,6 prosenttia 6,6 (5,7) miljardiin euroon. Kasvu oli voimakkainta pääomarahastoissa.
  • Takauskanta pysyi viime vuoden tasolla 1,6 (1,7) miljardissa eurossa.
  • Taaleri Energia teki kansainvälisen läpimurron uusiutuvan energian SolarWind II-rahastolla.
Keskeiset tunnusluvut 1-6/2019 1-6/2018 2018 Pitkän aikavälin  tavoite
Tuloksen tunnusluvut        
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 24,5 26,9 52,0  
Liikevaihto, milj. euroa 30,9 35,2 72,5  
Liikevoitto, milj. euroa 6,4 12,4 23,9  
Liikevoitto, % 20,6 35,1 33,0 > 20,0
Katsauskauden voitto, milj. euroa 4,8 9,4 21,6  
Oman pääoman tuotto*, % 8,0 17,4 18,9 > 15,0
Taseen tunnusluvut        
Omavaraisuus, % 48,9 48,3 51,4 > 30,0
Ryhmittymän vakavaraisuus, % 194,6 178,1 186,0  
Osakekohtaiset tunnusluvut        
Tulos/osake, euroa 0,18 0,32 0,76  
Oma pääoma/osake, euroa 4,22 3,84 4,26  
Osakkeen päätöskurssi, euroa 7,00 10,00 7,10  
Muut tunnusluvut        
Kulu/tuotto-suhde 79,5 65,1 67,0  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, keskimäärin 185 177 183  
Markkina-arvo, milj. euroa 198,1 283,1 201,0  
Hallinnoitavat varat, mrd. euroa 6,6 6,0 5,7  
Takauskanta, mrd. euroa 1,6 1,6 1,7  

*annualisoitu

Tuloslaskelman eriä verrataan viime vuoden vastaavan ajankohdan lukuihin. Tase-erien vertailuajankohtana on vuoden 2018 lopun tilanne, ellei toisin ole ilmoitettu.

Toimitusjohtaja Robin Lindahlin katsaus

”Alkuvuosi oli Taalerille jonkin verran edellisvuotta heikompi. Yhtiön liikevaihto katsauskaudella oli 30,9 miljoonaa euroa, liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa ja liikevoittoprosentti oli 21. Henkilöstön määrää sopeutettiin Varainhoito- ja Rahoitus-segmenteissä kevään aikana.

Hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella yli 15 prosenttia 6,6 miljardiin euroon. Taaleri vahvisti asemaansa vastuullisen sijoittamisen edelläkävijänä perustamalla kolme uutta impakti-sijoituksiin keskittyvää pääomarahastoa: Taaleri Aurinkotuuli II, Taaleri Päiväkotikiinteistöt ja Taaleri Tuuli IV. Lisäksi kaksi uutta erikoissijoitusrahastoa aloitti toimintansa. Tuottopalkkioiden selvä lasku ja suunniteltujen hankkeiden siirtyminen vuoden 2019 jälkipuoliskolle heikensivät puolestaan tulosta. Varainhoito-segmentin jatkuvat tuotot laskivat 10 prosenttia vertailukauteen nähden johtuen lähinnä vuoden 2018 lopun haastavasta sijoitusmarkkinasta. Varainhoidon jatkuvien tuottojen arvioidaan palautuvan kasvu-uralle vuoden jälkipuoliskolla.

Taaleri allekirjoitti Nordnetin kanssa rahastojen jakelusopimuksen, joka auttaa tavoittamaan yli 200 000 yksityissijoittajaa. Taaleri-konsernin yritysrahoituspalveluja tarjoava tytäryhtiö Taaleri Kapitaali Oy sai katsauskauden aikana Hyväksytty Neuvonantaja -statuksen Nasdaq First North -markkinapaikalla. Jatkossa Taaleri Kapitaalin palvelutarjontaan kuuluvat myös listautumisannit sekä pörssilistalla että Nasdaq First North -markkinalla.  

Garantian liikevaihto kasvoi 69 prosenttia 10,4 miljoonaan euroon sijoitustoiminnan tuottojen kasvaessa merkittävästi. Vakuutusmaksutuotot (netto) kasvoivat 23 prosenttia 6,8 miljoonaan euroon, mutta takausvakuutustoiminnan nettotuotot laskivat 6 prosenttia 5,5 miljoonaan euroon korvausvastuun muutoksen seurauksena. Garantian sijoitustoiminnan tuotto käyvin arvoin oli 5,3 prosenttia.

Taaleri Energia teki kansainvälisen läpimurtonsa lanseeraamalla Taaleri SolarWind II -rahaston. Tämä kansainvälinen uusiutuvan energian rahasto kiinnosti merkittäviä institutionaalisia sijoittajia ja siihen tehtiin ensimmäisellä varainhankintakierroksella 220 miljoonan euron sitoumukset. Hyvää edistystä ja kansainvälistä tunnustusta saatiin myös uusiutuvien energiahankkeiden kehittämisessä Taaleri Aurinkotuuli I:ssä. Aloitimme uuden turbiinitoimittajan valintaprosessin Teksasissa sijaitsevalle 275 MW:n Truscott-Gillilandin tuulipuistohankkeelle, jonka sähköntuotanto alkaa vuonna 2021.

Vallitsevat megatrendit tukevat edelleen Taalerin kasvua uusiutuvissa energialähteissä, kiertotaloudessa, kiinteistömarkkinalla ja siihen liittyvissä rahoituspalveluissa. Vastuullisuus on liiketoimintamme perusta ja impakti-sijoittamisella vaikutamme positiivisesti ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön. Jatkamme mielenkiintoisten sijoitusmahdollisuuksien kehittämistä ja taloudellisen tuoton lisäksi haluamme tarjota asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä sijoituksia, joilla on merkitystä.”

Puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2019              

Toimintaympäristö

Euroalueen talouskasvu oli odotettua voimakkaampaa ja työllisyyden jatkuva koheneminen tuki talouskehitystä, mutta talousnäkymät heikkenivät maailmantalouden kasvun hidastumisesta ja kansainvälisen kaupan heikkoudesta johtuen. Suomen talouden kasvu puolestaan hidastui alkuvuonna 2019. Euroalueen talousnäkymiin vaikuttavat keskeisesti geopoliittiset tekijät, kasvava protektionismi ja kehittyvien markkinoiden heikkouksiin liittyvä epävarmuus.

Osakemarkkinoiden kehitys oli vahvaa, vaikka euroalueen ja maailmantalouden kasvu hidastui. Sijoittajien riskinottohalukkuus ja aktiivisuus kasvoivat ja keskuspankkien keventynyt linja vaikutti myönteisesti osakemarkkinoiden kehitykseen. Kansainvälinen politiikka Euroopassa ja maailmalla luo epävarmuutta markkinoiden tulevaan kehitykseen.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen on yksi kestävän tulevaisuuden avaintekijöitä ja se vaatii merkittäviä investointeja. EU on asettanut tavoitteeksi kasvattaa uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiantuotannossa. Tuulivoima ja aurinkoenergia ovat tänä päivänä markkinaehtoisesti kilpailukykyisiä vaihtoehtoja suhteessa muihin energiamuotoihin, mikä edesauttaa siirtymistä uusiutuviin energianlähteisiin.

Sijoitusympäristön ja ilmastonmuutoksen lisäksi toimintaympäristöömme ja yritykseemme vaikuttavat suoraan ja välillisesti suuret finanssialan muutostrendit kuten asiakaskäyttäytymisen muutos, pääomamarkkinoiden amerikkalaistuminen ja regulaatio. Luomalla vastuullisia ratkaisuja ja joustavia rakenteita pystymme huomattavasti paremmin käsittelemään toimialaan kohdistuvia suuria muutoksia ja parhaimmillaan myös hyötymään niistä.

TALOUDELLINEN TULOS

Liikevaihto ja liikevoitto

Segmenttikohtainen liikevaihto ja liikevoitto

  1-6/2019 1-6/2018 Muutos, % 2018
Milj. euroa        
Konsernin liikevaihto 30,9 35,5 -13,0 72,3
Varainhoito 17,2 29,7 -42,0 48,7
Rahoitus 10,4 6,2 68,8 12,5
Energia 1,4 1,1 29,2 2,3
Tasesijoitukset 1,8 -1,5 na 8,8
Konsernin liikevoitto/-tappio 6,4 12,4 -48,2 23,9
Varainhoito 2,0 14,1 -85,6 16,8
Rahoitus 6,1 2,4 154,2 4,9
Energia -1,6 -0,9 78,2 -2,3
Tasesijoitukset -0,1 -3,3 -97,0 4,4

Segmenttikohtaisessa liikevaihdossa huomioidaan myös konsernin osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta.

Tammi-kesäkuu 2019

Konsernin liikevaihto tammi-kesäkuussa 2019 oli 30,9 (35,2) milj. euroa, mikä vastaa 12,4 prosentin laskua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Laskun pääasiallisena syynä olivat Varainhoidon palkkiotuottojen kehitys ja näistä etenkin tuottopalkkioiden negatiivinen kehitys alkuvuoden aikana. Tuottopalkkiot olivat -0,5 (5,6) milj. euroa. Konsernin jatkuvat tuotot olivat 24,5 (26,9) milj. euroa, jossa heijastuu viime vuoden lopun haastava sijoitusmarkkina. Vakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 68,7 prosenttia 10,4 (6,2) milj. euroon, josta vakuutusmaksutuotot (netto) kasvoivat 23,1 prosenttia 6,8 (5,5) milj. euroon, vakuutuskorvauksia kirjattiin 1,3 (-0,3) milj. euroa ja sijoitustoiminta tuotti 5,0 (0,4) milj. euroa. Konsernin muu sijoitustoiminta ja muut tuotot olivat yhteensä 2,8 (3,4) milj. euroa.

Konsernin liikevoitto oli 6,4 (12,4) milj. euroa ollen 20,6 (35,1) prosenttia konsernin liikevaihdosta.

Hallintokulut olivat 17,1 (14,2) milj. euroa, josta henkilöstökulut muodostivat 12,3 (10,2) milj. euroa. Henkilöstökulujen kasvu johtui pääasiassa muuttuvien palkkojen muutoksesta. Alkuvuoden aikana tehdyt henkilöstön sopeutustoimet organisaatiomuutoksen myötä rasittivat myös osaltaan tulosta. Muut hallintokulut olivat 4,7 (4,0) milj. euroa ja liiketoiminnan muut kulut 2,4 (3,7) milj. euroa.

Tammi-kesäkuun 2019 tulos oli 4,8 (9,4) milj. euroa ja laaja tulos 6,6 (9,0) milj. euroa.

Tase, investoinnit ja rahoitusasema

Taaleri-konsernin taseen loppusumma oli 242,9 (31.12.2018: 238,0) milj. euroa. Konsernin rahavarat olivat 11,9 (26,1) milj. euroa ja sijoitukset 169,2 (162,4) milj. euroa, vastaten 69,7 (68,2) prosenttia konsernin taseen loppusummasta.

Konsernin korollinen vieras pääoma oli 61,3 (61,8) milj. euroa, joka koostui Taaleri Oyj:n liikkeeseen laskemista joukkovelkakirjalainoista 54,8 (54,8) milj. euroa ja veloista luottolaitoksille 6,5 (7,0) milj. euroa. Syyskuussa erääntyvä 20 milj. euron joukkovelkakirjalaina uudelleenrahoitetaan kesäkuussa allekirjoitetulla samansuuruisella pankkilainalla. Vieras pääoma oli yhteensä 124,2 (115,6) milj. euroa ja oma pääoma 118,7 (122,4) milj. euroa. Osinkoa maksettiin maaliskuussa 8,5 milj. euroa.

Taaleri-konsernin omavaraisuusaste pysyi vahvana ja oli 48,9 (51,4) prosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Taaleri Oyj ilmoitti arvioivansa 19.6.2019 vuoden 2019 liikevoittoprosentin jäävän hieman edellisvuodesta johtuen lähinnä Varainhoito-segmentin jatkuvien tuottojen heikkenemisestä ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä suunniteltujen hankkeiden toteutumisten siirtymisestä vuoden 2019 toiselle vuosipuoliskolle.

Riskit ja epävarmuustekijät lyhyellä aikavälillä

Merkittävimmät konsernin liiketoiminnan tuottoihin vaikuttavat ulkoiset epävarmuustekijät ovat toimintaympäristön ja sääntely-ympäristön muutokset ja globaalin sekä erityisesti Suomen talouden tilan kehittyminen.

Varainhoito- ja Energia-segmenttien tuloksiin vaikuttaa hallinnoitavien varojen kehitys, joka ovat riippuvainen muun muassa pääomarahastojen hankkeiden etenemisestä ja pääomamarkkinoiden kehityksestä. Tuloskehityksiin vaikuttaa myös sijoitustoiminnan menestykseen sidottujen tuottosidonnaisten palkkiotuottojen toteutuminen. Energia-segmentin osalta tulokseen vaikuttaa myös omien energiahankesijoitusten onnistuminen.

Rahoitus-segmentin harjoittamat takausvakuutusliiketoiminta ja sijoitustoiminta vaikuttavat keskeisesti koko Taaleri-konsernin liiketoiminnan tuottoihin ja vakavaraisuuteen.

Tasesijoitusten tuotot muodostuvat sijoitusten arvonmuutoksesta ja sijoitusten myyntien yhteydessä saatavista myyntivoitoista tai –tappioista sekä myönnettyjen lainojen tuotoista. Tasesijoitusten tuotot ja tulos saattavat täten vaihdella merkittävästi katsauskausien välillä.

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat: liikevoitto vähintään 20 prosenttia liikevaihdosta, oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia ja omavaraisuusaste vähintään 30 prosenttia.

Yhtiö pyrkii kasvattamaan jaettavan osingon määrää ja jakamaan vuosittain kilpailukykyisen osingon huomioiden yhtiön taloudellinen tilanne ja rahoitustilanne sekä Taaleri-konserniin sovellettavat vakavaraisuusvaatimukset.


Helsinki, 15.8.2019
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja: 

Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738
Viestintä- sijoittajasuhdejohtaja Sophie Jolly, puh. 040 828 7317, investors@taaleri.com

Taaleri julkaisee puolivuosikatsauksen tammi-kesäkuulta 2019 tähän pörssitiedotteeseen liitettynä PDF-tiedostona. Katsaus on luettavissa myös osoitteessa https:www.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset.

Videokonferenssi ja lyhyt haastattelu

Videokonferenssia sekä esitysaineistoa voi tänään 15.8.2019 seurata klo 13:00 alkaen internetissä osoitteessa https://test.taaleri.com/fi/investor-relations/raportit-ja-esitykset. Tilaisuus tallennetaan ja löytyy kotisivuilta.

Taaleri lyhyesti

Taaleri on finanssiryhmä, jonka emoyhtiö Taaleri Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle pörssilistalle. Taaleri-konserni koostuu kolmesta liiketoiminta-alueesta: Varainhoito, Rahoitus ja Energia. Lisäksi konserni tekee sijoituksia omasta taseestaan.

Taalerilla oli kesäkuun 2019 lopussa hallinnoitavia varoja 6,6 miljardia euroa ja varainhoidon asiakkaita 5 300. Taaleri Oyj:llä on noin 4 300 osakkeenomistajaa. Taalerin toiminta on Finanssivalvonnan valvomaa.

Lisää tietoa yrityksestämme ja palveluistamme:

www.taaleri.com
www.taalerivarainhoito.com
www.taalerienergia.com
www.taalerikapitaali.com
www.garantia.fi

www.fellowfinance.fi

Taaleri Twitterissä

 

 Sophie Jolly, Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, sophie.jolly@taaleri.com, puh. 040 828 7317

Liite

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taalerin Rahoitus- ja Energiasegmenttien johtajat nimitetty Taaleri Oyj:n johtoryhmään
Seuraava
Taaleri Oyj - Johdon liiketoimet - Robin Lindahl