19.08.2021

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                19.8.2021 klo 8.00

Taaleri Oyj:n puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2021: Taalerin jatkuvissa tuotoissa toisella vuosineljänneksellä vahva 27 prosentin kasvu – ennätystulos 114,1 miljoonaa euroa varainhoitoliiketoiminnan myynnin johdosta

Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoiminnan myynnin Aktialle ja kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron verottoman myyntivoiton. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa. Konsernin jatkuvien toimintojen kehitystä kuvataan pääasiassa segmenttiraportoinnin mukaan, missä Varainhoidon myyntiin liittyvät kulut on kohdistettu lopetettuihin liiketoimintoihin. Taalerin liiketoiminta koostuu Pääomarahastot- ja Strategiset sijoitukset -segmenteistä sekä Muut-ryhmästä.

Huhti–kesäkuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto kasvoi 10,4 prosenttia 14,3 (13,0) milj. euroon.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 27,2 prosenttia 11,2 (8,8) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 37,1 prosenttia 5,6 (4,1) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 25,4 prosenttia 4,6 (3,6) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 0,0 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 3,2 (4,2) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto oli 4,4 (5,9) milj. euroa, joka vastaa 30,9 (45,2) prosenttia liikevaihdosta.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liiketoiminnan liikevoitto huhtikuulta oli -0,2 (1,7) milj. euroa, sisältäen 1,3 milj. euroa myyntiin liittyviä kuluja.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 27,5 prosenttia 2,1 (1,7) miljardiin euroon.

Huhtikesäkuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 40,6 prosenttia 17,0 (12,1) milj. euroon ja liikevoitto oli 2,7 (5,7) milj. euroa. Varainhoidon myyntiin kohdistui 1,8 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liikevoitto oli 112,1 (2,2) milj. euroa, joka koostuu varainhoitoliiketoiminnan myyntivoitosta 111,1 milj. euroa ja varainhoitoliiketoiminnan huhtikuun liikevoitosta 1,0 milj. euroa.
 • Tulos oli 114,1 (7,1) milj. euroa varainhoitoliiketoiminnan myynnin johdosta.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,08 (0,17) euroa, lopetetuista toiminnoista 3,95 (0,07) euroa ja tilikauden tuloksesta 4,03 (0,25) euroa.
 • Ylimääräinen yhtiökokous päätti 28.5.2021 maksaa ylimääräistä varojenjakoa 1,00 euroa osakkeelta.

Tammi–kesäkuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevaihto yli kaksinkertaistui 28,0 (12,2) milj. euroon lähinnä sijoitustoiminnan käyvän arvon muutoksista johtuen.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 16,6 prosenttia 20,1 (17,2) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 13,6 prosenttia 9,9 (8,7) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot 17,8 prosenttia 8,2 (6,9) milj. euroon.
 • Tuottopalkkiot olivat 0,8 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 7,1 (-5,0) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin mukainen liikevoitto oli 9,5 (-1,7) milj. euroa, joka vastaa 34,1 prosenttia liikevaihdosta.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liiketoiminnan liikevoitto tammi-huhtikuulta oli 3,3 (tammi-kesäkuulta 2020: 3,9) milj. euroa, sisältäen 1,6 milj. euroa myyntiin liittyviä kuluja.

Tammi–kesäkuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 29,2 (9,9) milj. euroa ja liikevoitto 7,5 (-2,4) milj. euroa. Varainhoidon myyntiin kohdistui 2,1 milj. euroa kertaluonteisia kuluja.
 • Lopetettujen liiketoimintojen liikevoitto oli 116,1 (5,2) milj. euroa, joka koostuu varainhoitoliiketoiminnan myyntivoitosta 111,1 milj. euroa ja varainhoitoliiketoiminnan tammi-huhtikuun liikevoitosta 5,0 milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,21 (-0,12) euroa, lopetetuista toiminnoista 4,06 (0,17) euroa ja tilikauden tuloksesta 4,27 (0,04) euroa.

Konsernin tuloslaskelman ja segmenttiraportoinnin luvuissa on eroja IFRS 5 -standardin soveltamisen vuoksi. Konsernin tuloslaskelmassa (s. 23) konsernin sisäiset tuotot ja kulut lopetettujen ja jatkuvien toimintojen välillä on eliminoitu. Segmenttiraportoinnissa lopetettujen ja jatkuvien toimintojen väliset tuotot ja kulut on esitetty konsernin ulkopuolisina liiketoimina. Puolivuosikatsauksen selostusosan luvut kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja segmenttiraportoinnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Valittu esitystapa parantaa segmenttiraportoinnin vertailukelpoisuutta tulevina vuosina.

Tämän puolivuosikatsauksen laatimisessa on noudatettu IAS 34 -standardia. Puolivuosikatsauksen tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Katso tarkemmin osavuosiraportin laatimisperiaatteet sivulta 19.

TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS

Vuoden 2021 toisen neljänneksen merkittävin tapahtuma oli luonnollisesti varainhoitoliiketoiminnan myynti, joka vietiin läpi huhtikuun lopussa 124 miljoonan euron kauppahinnalla. Kirjasimme kaupasta 111 miljoonan euron myyntivoiton, ja palautimme katsauskaudella osakkeenomistajillemme yhteensä 37 miljoonaa euroa.

Toteutimme uudistettua strategiaamme toisella vuosineljänneksellä panostamalla suunnitelmiemme mukaisesti uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin. Ohjaamme toiminnallamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan.

Olen erityisen iloinen toisen vuosineljänneksen jatkuvien tuottojen erinomaisesta 27 prosentin kasvusta, joka kertoo strategiamme edistymisestä. Jatkuvat tuotot kasvoivat sekä pääomarahastoissa että Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa. Jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 14,3 miljoonaan euroon, ja jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 31:tä prosenttia liikevaihdosta. Koko konsernin tulos oli toisella neljänneksellä 114,1 miljoonaa euroa, johon sisältyy varainhoidon myynnistä syntynyt myyntivoitto. Hallinnoitavat varamme kasvoivat 2,1 miljardiin euroon.

Pääomarahastot-segmentissä keskitymme strategiamme mukaisesti vahvasti liiketoiminnan kasvattamiseen ja kehittämiseen, mikä näkyy segmentin toisen neljänneksen tuloksessa. Liikevoitto laski vertailukaudesta, mikä johtuu pääasiassa panostuksista liiketoiminnan kasvattamiseen. Uusien ja kehittyvien liiketoimintojen ylösajo tulee vaikuttamaan segmentin tulokseen koko strategiakauden ajan johtuen pääomarahastoliiketoiminnan luonteesta.

Pääomarahastojen suurin liiketoiminto eli uusiutuva energia toteutti toisella vuosineljänneksellä menestyksekkäästi SolarWind II -rahaston viimeisen sulkeutumisen. Rahasto saavutti 354 miljoonan euron sijoitussitoumukset, mikä ylitti 300 miljoonan euron tavoitekoon. Rahasto sijoitti toisella vuosineljänneksellä kahteen merkittävän kokoluokan kotimaiseen tuulipuistoon, joiden odotetaan olevan tuotannossa ensi vuoden lopulla. Rakenteilla ja kehitteillä olevat hankkeet etenivät suunnitelmien mukaan, ja tulevaisuuden hankeaihiot näyttävät lupaavilta.

Kiinteistöliiketoiminta koki isoja muutoksia toisella vuosineljänneksellä. Liiketoiminta laajensi toimintaansa ulkoisiin salkunhoitomandaatteihin, kun Aktia ulkoisti varainhoidon kaupan yhteydessä kiinteistörahastojensa salkunhoidon ja kiinteistövarainhoitotoimintonsa Taalerille. Samalla Aktian kiinteistötiimi siirtyi Taalerille. Taalerin kiinteistötiimi toteutti katsauskauden aikana laajan kansainvälisen tarjouskilpailun Taaleri Asuntorahasto VI:n myynnistä, joka saatiin katsauskauden jälkeen erittäin onnistuneesti päätökseen noin 145 miljoonan euron kauppahinnalla. Parhaillaan kiinteistötiimi valmistelee uuden asuntorahaston lanseerausta kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Bioteollisuus valmistautuu lanseeraamaan ensimmäisen pääomarahastonsa loppuvuoden aikana. Olemme pääomarahastoliiketoiminnassa edelläkävijä bioteollisuuteen keskittyvissä sijoituksissa, ja uskomme rahaston herättävän paljon mielenkiintoa. Katsauskauden aikana bioteollisuustiimimme kehitti yhdessä Taaleri Sijoitus Oy:n kanssa konsernin strategian mukaisen yhteistyömallin. Tästä ensimmäinen konkreettinen tulos on Taalerin sijoitus paristojätteestä luomulannoitetta valmistavaan kotimaiseen Tracegrow-yhtiöön. Yhteistyömallin ansiosta bioteollisuuden ensimmäisellä pääomarahastolla on mahdollisuus rahoittaa Tracegrow’n tulevia tehdasinvestointeja.

Aktia-kaupan yhteydessä Taalerille siirtynyt infratiimi lanseerasi ensimmäisen rahastonsa toisella vuosineljänneksellä. Taaleri Infra I sijoittaa niin sanottuun lähi-infraan eli paikallisiin ja alueellisiin infrastruktuurihankkeisiin. Tavoitteemme on kasvattaa infraliiketoimintaa ripeästi seuraavien vuosien aikana.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantia jatkoi erinomaisen vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat 25,4 prosenttia 4,5 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnan nettotuotot olivat 2,2 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli vaikuttavalla tasolla 23,1 prosentissa.

Jatkamme määrätietoista strategiamme toteuttamista loppuvuoden aikana sekä pääomarahastoliiketoiminnassa että Vakuutusosakeyhtiö Garantiassa. Lanseerasimme toisella neljänneksellä myös ensimmäiset yhteiset rahastotuotteet Aktian kanssa, ja jatkamme aktiivista Taalerin pääomarahastojen ja yhteistyömallien kehittämistä kuluvan neljänneksen aikana. Teimme toisen vuosineljänneksen aikana rahoitus-, henkilöstö- ja yritysjärjestelyjä, joiden säästövaikutukset alkavat näkyä kolmannella vuosineljänneksellä.

Haluan kiittää työntekijöitämme ja kumppaneitamme siitä valtavasta työstä, jonka he ovat tehneet sekä varainhoidon myynnin yhteydessä että uuden Taalerin liikkeellelähdössä. Meillä on erinomaiset lähtökohdat jatkaa tuloksekasta työtä myös loppuvuoden aikana.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

 

Konsernin keskeiset tunnusluvut, jatkuvat toiminnot segmenttiraportoinnissa 4–6/2021 4–6/2020 Muutos, % 1–6/2021 1–6/2020 Muutos, % 2020
Tuloksen tunnusluvut              
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 11,2 8,8 27,2 % 20,1 17,2 16,6 % 35,9
Liikevaihto, milj. euroa 14,3 13,0 10,4 % 28,0 12,2 129,9 % 40,0
Liikevoitto, milj. euroa 4,4 5,9 -24,7 % 9,5 -1,7 n/a 9,1
Liikevoitto, % 30,9 % 45,2 %   34,1 % neg   22,8 %
Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 114,1 7,1 Yli 100 % 120,9 1,4 Yli 100 % 13,1
Oman pääoman tuotto*, % 262,7 % 24,3 %   138,2 % 2,4 %   10,1 %
Taseen tunnusluvut              
Omavaraisuus, % 72,3 % 46,0 %   72,3 % 46,0 %   49,7 %
Ryhmän vakavaraisuus, % 349,6 % 161,5 %   349,6 % 161,5 %   181,5 %
Muut tunnusluvut              
Kulu/tuotto-suhde ilman sijoitustoimintaa 83,7 % 80,4 %   85,6 % 79,9 %   83,6 %
Kulu/tuotto-suhde 65,2 % 54,4 %   63,8 % 113,0 %   77,0 %
Kokoaikainen henkilöstömäärä,
jatkuvat toiminnot keskimäärin
108 88 23,7 % 106 86 22,4 % 92
Pääomarahastot-segmentin hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,1 1,6   2,1 1,6   1,7
Takauskanta, milj. euroa 1 725 1 847   1 725 1 847   1 817

* Annualisoitu

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

VARAINHOITOLIIKETOIMINNAN MYYNTI

Taaleri ilmoitti 10.3.2021 myyvänsä samana päivänä allekirjoitetulla sopimuksella varainhoitoliiketoimintansa Aktia Pankki Oyj:lle. Kaupan yhteydessä yhtiöt sopivat molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jossa Aktia myy Taalerin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita asiakkailleen. Kaupassa Aktialle siirtyi Taalerin varainhoitoliiketoiminta sisältäen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n, Taaleri Veropalvelut Oy:n ja Evervest Oy:n. Taalerista siirtyi Aktiaan noin 100 henkilöä ja Aktiasta Taaleriin 5 kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä. Taaleri osti Aktian kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston. Lisäksi järjestelyn yhteydessä sovittiin, että Taaleri toimii jatkossa Aktian kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajana.

Taaleri sai 30.4.2021 päätökseen varainhoitoliiketoimintansa myynnin Aktialle. Myytävän liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 120 miljoonaa euroa. Aktia maksoi kauppahinnasta 10 miljoonan euron osuuden suuntaamalla Taalerille 974 563 Aktian uutta osaketta, joiden arvonmuutokset esitetään segmenttiraportoinnissa Strategisten sijoitusten alla. Lisäksi Taalerille jäi siirtyvän liiketoiminnan nettokassa, 3,7 miljoonaa euroa, sekä Taaleri Varainhoito Oy:n Taaleri Oyj:lle alkuvuoden aikana maksamat osingot, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Taaleri kirjasi kaupasta 111,1 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Transaktioon liittyi kertaluonteisia kuluja tammi-kesäkuussa 2,1 milj. euroa, jotka esitetään IFRS-säännösten mukaisesti osana jatkuvia toimintoja konsernin tuloslaskelmalla. Kauppaan liittyviä vastuita on kuvattu tarkemmin liitetiedossa 1 Lopetetut liiketoiminnot ja tytäryhtiön myynti.

Varainhoitoliiketoiminnan myynnillä on merkittäviä vaikutuksia koko Taaleri-konsernin strategiaan, sääntelyyn, hallintoon ja tuloskehitykseen. Taaleri uudisti strategiansa keväällä ja keskittyy jatkossa uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyviin pääomarahastoihin. Taalerin sääntelykehikko muuttuu olennaisesti sijoituspalveluliiketoiminnan myynnin myötä.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 19.8.2021 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-08-19-taaleriosavuosiraporttiq2. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 19.8.2021
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,1 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa puolivuosikatsauksen tammi–kesäkuulta 2021 torstaina 19.8.2021
Seuraava
Taalerin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano