06.05.2022

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                6.5.2022 klo 8.00

Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2022: Taalerin jatkuvat tuotot kasvoivat 9,3 milj. euroon vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mutta sijoitustoiminnan realisoitumattomat käyvän arvon muutokset painoivat liikevaihtoa ja liikevoittoa


Tammi–maaliskuu 2022

  • Jatkuvat tuotot kasvoivat 4,3 prosenttia 9,3 (8,9) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 15,8 prosenttia 4,9 (4,2) milj. euroon ja Strategiset sijoitukset -segmentin jatkuvat tuotot kasvoivat 7,5 prosenttia 3,9 (3,6) milj. euroon.
  • Tuottopalkkiota kertyi 0,5 (0,8) milj. euroa, ja sijoitustoiminnan tulos oli käyvän arvon muutoksista johtuen -2,6 (4,0) milj. euroa.
  • Liikevaihto oli 7,2 (13,7) milj. euroa, laskua 47,6 prosenttia sijoitustoiminnan realisoitumattomien käyvän arvon muutosten -2,8 (1,7) milj. euroa vuoksi.
  • Liikevoitto oli -0,7 (5,8) milj. euroa.
  • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus kasvoi 1,5 prosenttia 2,3 (31.12.2021 2,2) miljardiin euroon.
  • Tulos / osake oli -0,05 (0,25) euroa.

Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Katso tarkemmin osavuosiraportin laatimisperiaatteet raportin sivulta 15.

TOIMITUSJOHTAJA PETER RAMSAYN KATSAUS

Jatkoimme vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä uusiutuvaan energiaan, kiinteistöihin ja bioteollisuuteen keskittyvän strategiamme toteuttamista. Sekä pääomarahastoliiketoiminta että Garantian takausvakuutustoiminta kehittyivät hyvin ja liikevoitto ilman sijoitustoiminnan tulosta oli 2,0 milj. euroa vastaten 20 prosentin liikevoittomarginaalia. Sen sijaan konsernin sijoitustoiminnan käyvän arvon muutokset painoivat konsernin liikevaihtoa ja liikevoittoa. Sijoitusten käypien arvojen laskun taustalla on mm. korkojen nousu, joka on vaikuttanut Garantian sijoitussalkun arvostuksiin.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja sen myötä muuttunut geopoliittinen tilanne ei ole vaikuttanut suoraan liiketoimintaamme. Taalerilla ei ole liiketoimintaa tai sijoituksia Venäjällä tai Ukrainassa. Euroopan pyrkimys irtautua Venäjän kaasusta, öljystä ja kivihiilestä kasvattaa uusiutuvan energian kysyntää, mikä tukee pitkällä aikajänteellä pääomarahastoliiketoimintaamme. Samaan aikaan siirtymä uusiutuvaan energiaan näkyy esimerkiksi hankekehityksessä kiristyvänä kilpailuna ja kohoavina kustannuksina. Näemme, että pitkäaikainen vahva panostuksemme omaan hankekehitykseen parantaa tässä tilanteessa suhteellista kilpailukykyämme.

Uskomme, että geopoliittisesta tilanteesta ja korkojen noususta huolimatta pääomarahastojen kysyntä säilyy vahvana, koska ne tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden hajauttaa riskejä ja tasoittaa tuottoja. Ukrainan kriisin alkuvaiheessa pelätty Suomen maariski ei näytä tähän mennessä realisoituneen. Yksi osoitus tästä on katsauskauden jälkeen tehty kauppa, jossa Taaleri Datacenter Ky myi osuutensa Ficolo Oy:stä brittiläiselle yhtiölle. Taaleri arvioi kirjaavansa kaupasta ja hallinnoimansa kanssasijoituksen tuottopalkkioista yhteensä noin 14 miljoonan euron tuotot vuoden kolmannella neljänneksellä.

Pääomarahastot-segmentissä operatiivinen toiminta on vahvistunut viime vuodesta ja jatkuvat tuotot kasvoivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä noin 16 prosenttia. Uusiutuvan energian liiketoiminta keskittyi katsauskaudella mm. Taaleri SolarWind II -rahaston rakennusvaiheessa olevien hankkeiden edistämiseen. Lisäksi hankekehitysportfolion rakentaminen on käynnistynyt suunnitelmien mukaan ja katsauskauden päättyessä portfoliomme sisälsi jo 12 hanketta.

Kiinteistöliiketoiminta toteutti maaliskuussa useita transaktioita. Irtauduimme onnistuneesti Taaleri Päiväkotikiinteistöt -rahastosta myymällä rahaston kymmenen päiväkotikiinteistöä norjalaiselle ostajalle. Lisäksi toteutimme neljä uutta investointia kiinteistöliiketoiminnan salkunhoidossa oleville Aktian erikoissijoitusrahastoille.

Bioteollisuusliiketoiminnassa Taaleri Bioteollisuus I -pääomarahaston myynti alkoi Aktiassa. Katsauskauden aikana tehtiin investointipäätös Joensuuhun rakennettavasta, torrefioitua biomassaa valmistavasta laitoksesta. Hanke toteutetaan kanssasijoituksena. Lisäksi teimme sijoituksen ympäristöystävällisiä palonsuoja-aineita valmistavaan Nordtreat-yhtiöön, mikä avaa sijoitusmahdollisuuksia pääomarahastolle.

Strategiset sijoitukset -segmentissä Garantian takausvakuutustoiminnan hyvä kehitys jatkui. Takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat vertailukaudesta 7,4 prosenttia 3,9 miljoonaan euroon ja vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava yhdistetty kulusuhde oli erinomainen, 31,3 prosenttia. Garantian sijoitustoiminta kärsi etenkin korkojen noususta ja riskilisien muutoksista, mutta suurin osa sijoitustoiminnan tappioista oli realisoitumattomia käyvän arvon muutoksia.

Veimme ensimmäisen vuosineljänneksen aikana loppuun viime vuonna aloittamamme yrityskulttuuri ja arvot -projektin. Taaleri muuttui yhtiönä varainhoitoliiketoiminnan myynnin yhteydessä, joten halusimme päivittää tavoitekulttuurimme ja arvomme sellaisiksi, jotka tukevat parhaalla mahdollisella tavalla strategiamme toteutusta ja jokapäiväistä työntekoamme. Kolme uutta arvoamme – Tiedolla, taidolla, tahdolla, Uskallamme menestyä ja Toisistamme välittäen – antavat meille erinomaisen perustan, jolta tavoitella visiotamme olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut 13/2022 13/2021 Muutos, % 1–12/2021
Tuloksen tunnusluvut        
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 9,3 8,9 4,3 40,7
Liikevaihto, milj. euroa 7,2 13,7 -47,6 69,7
Liikevoitto, milj. euroa -0,7 5,8 n/a 30,8
Liikevoitto, % neg 42,7   44,2
Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa -1,2 6,8 n/a 136,1
Oman pääoman tuotto*, % -2,2 20,7   75,0
Taseen tunnusluvut        
Omavaraisuus, % 72,1 48,1   72,1
Muut tunnusluvut        
Kulu/tuotto-suhde, % ilman sijoitustoimintaa 83,3 88,6   77,9
Kulu/tuotto-suhde, % 111,6 60,8   58,3
Kokoaikainen henkilöstömäärä, jatkuvat toiminnot, kauden lopussa 101 103 -2,0 104
Pääomarahastot-segmentin hallinnoitavat varat, mrd. euroa 2,3 1,7   2,2
Takauskanta, mrd. euroa 1,7 1,7   1,7

* Annualisoitu

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

  • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
  • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
  • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 6.5.2022 klo 11.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa: taaleri.videosync.fi/osavuosikatsaus-q1-2022. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin myös Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 6.5.2022
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Peter Ramsay, puh. 050 343 7493, peter.ramsay@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,3 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri julkistaa tammi–maaliskuun 2022 osavuosiraportin perjantaina 6.5.2022
Seuraava
Taaleri Oyj käynnistää henkilöstön osakesäästöohjelman