07.05.2021

TAALERI OYJ                PÖRSSITIEDOTE                7.5.2021 klo 8.00

Taaleri Oyj:n osavuosiraportti 1.1.–31.3.2021: Taaleri myi varainhoitoliiketoimintansa ja uudisti strategiansa – vahva tulos ensimmäisellä vuosineljänneksellä 

Taaleri ilmoitti 10.3.2021 Varainhoitoliiketoiminnan myynnistä Aktialle. Taaleri soveltaa IFRS 5 Myytävänä olevat pitkäaikaiset omaisuuserät ja lopetetut toiminnot -standardin vaatimuksia Varainhoitoliiketoiminnan myynnin luokittelussa, esittämisessä ja kirjaamisessa.

Tammi–maaliskuu 2021, IFRS-raportointi, jatkuvat toiminnot

 • IFRS:n mukainen jatkuvien toimintojen liikevaihto oli 12,1 (-2,2) milj. euroa ja liikevoitto 4,7 (-8,1) milj. euroa.
 • Tulos / osake oli jatkuvista toiminnoista 0,13 (-0,30) euroa, lopetetuista toiminnoista 0,11 (0,09) euroa ja tilikauden tuloksesta 0,25 (-0,20) euroa.
 • Katsauskauden jälkeen Taaleri kutsui koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään osingonjaosta ja pääomanpalautuksesta. Hallitus esittää varojenjaoksi 1,00 euroa osakkeelta.

Tammi–maaliskuu 2021, segmenttiraportointi, jatkuvat toiminnot

 • Segmenttiraportoinnin liikevaihto oli 13,7 (-0,8) milj. euroa.
 • Jatkuvat tuotot kasvoivat 5,5 prosenttia 8,9 (8,4) milj. euroon. Pääomarahastot-segmentin jatkuvat tuotot olivat 4,2 (4,6) milj. euroa. Strategiset sijoitukset -segmentin eli Garantian jatkuvat tuotot olivat 3,6 (3,3) milj. euroa.
 • Tuottopalkkiot olivat 0,8 (0,0) milj. euroa, ja sijoitustoiminta tuotti 4,0 (-9,2) milj. euroa.
 • Segmenttiraportoinnin liikevoitto oli 5,1 (-7,5) milj. euroa, joka vastaa 37,4 (vertailukaudella negatiivinen) prosenttia liikevaihdosta. Lisäksi lopetettujen liiketoimintojen liikevoitto oli 3,5 (2,2) milj. euroa.
 • Pääomarahastot-segmentin hallinnoitava varallisuus oli 1,7 (1,7) miljardia.

Konsernin tuloslaskelman ja segmenttiraportoinnin luvuissa on eroja IFRS 5 -standardin soveltamisen vuoksi. Konsernin tuloslaskelmassa (osavuosiraportti s. 20) konsernin sisäiset tuotot ja kulut lopetettujen ja jatkuvien toimintojen välillä on eliminoitu. Segmenttiraportoinnissa lopetettujen ja jatkuvien toimintojen väliset tuotot ja kulut on esitetty konsernin ulkopuolisina liiketoimina. Osavuosiraportin selostusosan luvut kuvaavat konsernin jatkuvia toimintoja segmenttiraportoinnin mukaan, ellei toisin ole mainittu. Valittu esitystapa parantaa segmenttiraportoinnin vertailukelpoisuutta tulevina vuosina.

Osavuosiraportin laatimisessa ei ole noudatettu IAS 34 -standardia. Osavuosiraportin tiedot eivät ole tilintarkastettuja. Katso tarkemmin laatimisperiaatteet osavuosiraportin sivulta 16.

TOIMITUSJOHTAJA ROBIN LINDAHLIN KATSAUS

Vuoden 2021 ensimmäinen neljännes oli erittäin merkittävä Taalerille ja yhtiön tulevaisuudelle. Ilmoitimme myyvämme varainhoitoliiketoimintamme Aktialle, julkistimme uudistetun strategiamme ja pidimme yhtiön historian ensimmäisen, ilahduttavan suosion saaneen pääomamarkkinapäivän. Jatkossa kasvuamme vauhdittavat uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin keskittyvät pääomarahastot. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Varainhoitoliiketoiminnan myynti toteutui suunnitellusti katsauskauden jälkeen 30. huhtikuuta 120 miljoonan euron kauppahinnalla. Taaleri kirjaa kaupasta noin 110 miljoonan liikevoiton. Kaupan täytäntöönpanon jälkeen kutsuimme osakkeenomistajat ylimääräiseen yhtiökokoukseen, jossa päätetään ylimääräisen osingon maksamisesta osakkeenomistajille. Taalerin hallituksen ehdotus varojenjaosta on 1,00 euroa osakkeelta. Päivitetyn osinkopolitiikkamme mukaan jaamme osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

Voimme olla erittäin tyytyväisiä Taalerin ensimmäiseen vuosineljännekseen käynnissä olleiden isojen muutosten aikana. Konsernin jatkuvien liiketoimintojen tuotot kasvoivat 8,9 (8,4) miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 13,7 (-0,8) miljoonaan euroon. Jatkuvien toimintojen liikevoitto oli 5,1 (-7,5) miljoonaa euroa, joka vastaa 37:ää prosenttia liikevaihdosta.

Pääomarahastot-segmentin suurimman liiketoiminnon eli uusiutuvan energian liiketoiminta kehittyi raportointikaudella tasaisesti ja rahastojen hankkeet etenivät aikataulussa. Jatkuvat tuotot olivat vertailukautta alhaisemmat vertailukaudella toteutetun SolarWind II -rahaston sulkeutumisen vuoksi. Kuluneella raportointikaudella on valmisteltu SolarWind II -rahaston viimeistä sulkeutumista, joka tapahtuu toisen vuosineljänneksen aikana.

Kiinteistöliiketoimintamme keskittyi ensimmäisellä vuosineljänneksellä kasvattamaan investointivaiheessa olevia rahastoja ja valmistelemaan irtautumisvaiheessa olevien rahastojen myyntejä. Lisäksi valmistauduimme Aktia-kauppaan, jossa kiinteistöliiketoiminnan hallinnoima varallisuus kasvoi laajentaessamme toimintaamme ulkoisiin salkunhoitomandaatteihin.

Uudessa bioteollisuusliiketoiminnossamme keskityimme liiketoiminnan käynnistämiseen sekä ensimmäisen rahaston valmisteluun ja kohteiden kartoittamiseen. Tavoitteemme on saada rahasto lanseerattua vuoden toisella puoliskolla.

Lisäksi Aktia-kaupassa Taaleriin siirtynyt infraliiketoiminta valmistelee ensimmäistä rahastoaan, joka on tarkoitus lanseerata jo toisen vuosineljänneksen aikana.

Vakuutusosakeyhtiö Garantia, joka muodostaa Strategiset sijoitukset -segmentin, jatkoi erittäin vahvaa liiketoimintaa oman strategiansa mukaisesti. Vertailukaudella pandemiasta kärsineet sijoitustuotot kasvoivat merkittävästi, mutta myös takausvakuutustoiminnan nettotuotot kasvoivat. Jälkimmäiseen vaikutti lokakuussa

2020 avautunut uusi jakelutie, joka kasvatti asuntolainatakauskantaa olennaisesti ja sen kautta vakuutusmaksutuottoja. Vakuutustoiminnan tuloskehitystä kuvaava yhdistetty kulusuhde oli erittäin hyvällä tasolla 38,6 prosentissa.

Lopetettuihin liiketoimintoihin kuuluneen varainhoitoliiketoiminnan vuoden ensimmäinen neljännes oli vahva. Varainhoidon jatkuvat tuotot kasvoivat 6,3 prosenttia 8,0 (7,6) miljoonaan euroon ja liikevaihto kasvoi 29,8 prosenttia 11,3 (8,7) miljoonaan euroon. Liikevoitto kasvoi 58,0 prosenttia 3,5 (2,2) miljoonaan euroon, joka sisältää varainhoitoliiketoiminnan myyntiin kohdistuvat suorat kulut.

Olen erittäin innostunut viemään Taaleria eteenpäin uudessa kehitysvaiheessamme yhdessä kaikkien taalerilaisten, sijoittajiemme, yhteistyökumppaneidemme ja osakkeenomistajiemme kanssa. Samalla pidämme kiinni meille tärkeistä arvoista ja periaatteista. Ohjaamme toiminnallamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Tiedämme kokemuksesta, että kestävä kehitys ja kannattavuus toteutuvat rinnakkain. Uskomme näiden linkittyvän toisiinsa tulevina vuosina yhä vahvemmin.

KESKEISET TUNNUSLUVUT

Konsernin keskeiset tunnusluvut, jatkuvat
toiminnot segmenttiraportoinnissa
1–3/2021 1–3/2020 Muutos, % 2020 Pitkän
aikavälin
tavoite
Tuloksen tunnusluvut            
Jatkuvat tuotot, milj. euroa 8,9 8,4 5,5 % 35,9  
Jatkuvien tuottojen kasvu, % 5,5 % n/a n/a n/a > 15,0
Liikevaihto, milj. euroa 13,7 -0,8 n/a 40,0  
Liikevoitto, milj. euroa 5,1 -7,5 n/a 9,1  
Liikevoitto, % 37,4 % n/a   22,8 % > 25,0
Katsauskauden tulos konsernin tuloslaskelmalla, milj. euroa 6,8 -5,6 n/a 13,1  
Oman pääoman tuotto*, % 20,7 % -18,9 %   10,1 % > 15,0
Taseen tunnusluvut          
Omavaraisuus, % 48,1 % 43,3 %   49,7 %  
Ryhmän vakavaraisuus, % 163,7 % 183,4 %   216,2 %  
Muut tunnusluvut          
Kulu/tuotto-suhde ilman sijoitustoimintaa 75,8 % 74,8 %   78,1 %  
Kulu/tuotto-suhde 62,9 % 182,1 %   74,6 %  
Kokoaikainen henkilöstömäärä, jatkuvat toiminnot keskimäärin 102 88   92  
Pääomarahastot-segmentin hallinnoitavat varat, mrd. euroa 1,7 1,5   1,7  
Koko konsernin hallinnoitavat varat, mrd. euroa 8,0 6,5   7,6  
Takauskanta, milj. euroa 1 736 1 762   1 817  

* Annualisoitu

NÄKYMÄT JA TALOUDELLISET TAVOITTEET

Taaleri ei julkaise lyhyen aikavälin näkymiä. Yhtiö on kuitenkin asettanut kasvuun, kannattavuuteen ja pääoman tuottoon liittyviä tavoitteita.

Taalerin pitkän aikavälin tavoitteet ovat:

 • jatkuvien tuottojen kasvu vähintään 15 prosenttia
 • liikevoitto vähintään 25 prosenttia liikevaihdosta
 • oman pääoman tuotto vähintään 15 prosenttia.

Yhtiön tavoitteena on jakaa osakkeenomistajille vähintään 50 prosenttia tilikauden tuloksesta sekä pääomat, joita yhtiö ei tarvitse kasvuinvestointeihin tai vakavaraisuustavoitteidensa täyttämiseen.

VARAINHOITOLIIKETOIMINNAN MYYNTI

Taaleri ilmoitti 10.3.2021 myyvänsä samana päivänä allekirjoitetulla sopimuksella varainhoitoliiketoimintansa Aktia Pankki Oyj:lle. Kaupan yhteydessä yhtiöt sopivat molempien yhtiöiden strategiaa tukevasta yhteistyöstä, jossa Aktia myy Taalerin vaihtoehtoisia sijoitustuotteita asiakkailleen. Kaupassa Aktialle siirtyi Taalerin varainhoitoliiketoiminta sisältäen Taaleri Varainhoito Oy:n, Taaleri Rahastoyhtiö Oy:n, Taaleri Veropalvelut Oy:n ja Evervest Oy:n. Taalerista siirtyi Aktiaan noin 100 henkilöä ja Aktiasta Taaleriin 5 kiinteistö- ja infraliiketoiminnan henkilöä. Taaleri osti Aktian kiinteistöihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston salkunhoitoa koskevan liiketoiminnan ja Aktia Infra I Ky -rahaston. Lisäksi järjestelyn yhteydessä sovittiin, että Taaleri toimii jatkossa Aktian kiinteistöihin sijoittavien erikoissijoitusrahastojen salkunhoitajana.

Katsauskauden jälkeen 30.4.2021 Taaleri sai päätökseen varainhoitoliiketoimintansa myynnin Aktialle. Myytävän liiketoiminnan kauppahinta ilman velkoja ja käteisvaroja (enterprise value) oli 120 miljoonaa euroa. Aktia maksoi kauppahinnasta 10 miljoonan euron osuuden suuntaamalla Taalerille 974 563 Aktian uutta osaketta. Uusien osakkeiden osakekohtainen merkintähinta oli 10,2610 euroa. Lisäksi Taalerille jäi siirtyvän liiketoiminnan nettokassa, noin 4 miljoonaa euroa, sekä Taaleri Varainhoito Oy:n Taaleri Oyj:lle alkuvuoden aikana maksamat osingot, yhteensä 7,2 miljoonaa euroa. Taaleri kirjaa kaupasta noin 110 miljoonan euron myyntivoiton vuoden 2021 toisella neljänneksellä.

WEBCAST-TILAISUUS ANALYYTIKOILLE JA MEDIALLE

Suora webcast-tilaisuus analyytikoille ja medialle järjestetään 7.5.2021 klo 13.00. Tilaisuus on suomenkielinen. Webcast-lähetystä voi seurata verkossa osoitteessa https://taaleri.videosync.fi/2021-05-07-osavuosiraporttiq12021. Tilaisuus tallennetaan, ja se löytyy myöhemmin Taalerin sijoittajasivuilta osoitteesta www.taaleri.com/sijoittajat/raportit-ja-esitykset.


Helsinki, 7.5.2021
Taaleri Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Robin Lindahl, puh. 050 595 9616, robin.lindahl@taaleri.com
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com
Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI). Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen, bioteollisuuden ja infran liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmentti muodostuu Vakuutusosakeyhtiö Garantiasta.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 1,7 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


 

Siri Markula, viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com


 

 

 

 

Liite


« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj: Kutsu ylimääräiseen yhtiökokoukseen
Seuraava
Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälän mukainen liputusilmoitus