30.03.2023

TAALERI OYJ                       PÖRSSITIEDOTE                      30.3.2023 KLO 16.45


Taaleri julkistaa IFRS 17 -standardin mukaiset taloudelliset vertailutiedot vuodelta 2022


Taaleri on ottanut käyttöön IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardin ja julkaisee oikaistuja vertailutietoja Taaleri-konsernista ja sen liiketoimintasegmenteistä vuodelta 2022.

Taaleri soveltaa IFRS 17 Vakuutussopimukset -standardia 1.1.2023 alkaen. Standardi korvaa IFRS 4 -standardin. IFRS 17 -standardissa vakuutussopimukset ja jälleenvakuutussopimukset arvostetaan käypään arvoon sopimusten arvioitujen rahavirtojen ja riskien perusteella. IFRS 17 -standardin soveltamisella ei odoteta olevan olennaista vaikutusta Taalerin raportoituun kannattavuuteen eikä merkittävää vaikutusta konsernin omaan pääomaan. Johdon arvion mukaan IFRS 17 -standardin käyttöönotto kuitenkin lisää tulosvolatiliteettia kausien välillä.

Taaleri kirjaa IFRS 17 -standardin määritelmän mukaisen Vakuutuspalvelutuloksen konsernin liikevaihtoon sekä IFRS-tuloslaskelmassa että segmenttiraportoinnissa. Vakuutuspalvelutulos sisältää IFRS 17 -standardin mukaan vakuutusmaksutuotot ja vakuutuspalvelukulut. Vakuutuspalvelukulut käsittävät korvauskulujen lisäksi muun muassa vakuutustoiminnasta aiheutuneet liikekulut sekä tappiollisista sopimuksista syntyneet tappiot ja niiden peruutukset, kun IFRS 4 -standardia sovellettaessa vakuutustoiminnasta aiheutuneet liikekulut on esitetty liikevaihdon alapuolella ja tappiollisten sopimusten tappio on tuloutunut ajan suhteessa. IFRS 17 -standardin käyttöönotolla on siten Taaleri-konsernin liikevaihtoa ja muita liikekuluja pienentävä vaikutus.

Siirtymisajankohdan vakuutussopimusryhmien arvostuksesta syntyvä nettomääräinen negatiivinen ero 2,2 milj. euroa on kirjattu takautuvasti konsernin omaan pääomaan 1.1.2022 ja tilikauden 2022 tulos on oikaistu vastaamaan IFRS 17 -standardia. Standardin käyttöönotolla oli 0,0 milj. euron suuruinen vaikutus Taaleri-konsernin tilikauden 2022 tulokseen. IFRS 17 -standardin mukaisesti arvostettu Vakuutussopimusvelka siirtymähetkellä 1.1.2022 oli 41,2 milj. euroa.

Vakuutustoiminnan sijoitusomaisuuteen IFRS 17 -standardin käyttöönotolla ei ole vaikutusta.

Taaleri on kuvannut laajemmin keskeisimpiä siirtymävaikutuksia vuoden 2022 vuosikertomukseen sisältyvän konsernitilinpäätöksen liitetiedossa 2 sivulla 79. Alla on esitetty Taaleri-konsernin oikaistu IFRS-tuloslaskelma ajalta 1.1.–31.12.2022, oikaistu IFRS-tase siirtymähetkeltä 1.1.2022 ja tilinpäätöshetkeltä 31.12.2022 sekä oikaistu segmenttiraportoinnin mukainen konsernitulos ajalta 1.1.–31.12.2022. Tiedotteen liitteenä on esitetty Taaleri-konsernin oikaistu IFRS-tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 1.1.–31.12.2022 ja oikaistut segmenttiraportoinnin mukaiset liiketoimintokohtaiset luvut vuosineljänneksittäin ja kokonaiselta tilikaudelta 1.1.–31.12.2022.

Taaleri-konserni julkaisee vuoden 2023 tilinpäätöksen IFRS 17 -standardia soveltaen. Vuoden 2023 tilinpäätös sisältää avaavan taseen 1.1.2022 ja muuttuneet tilinpäätöksen laatimisperiaatteet. Johdon harkinta voi muuttua siihen asti.


IFRS 17 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTOSTA AIHEUTUVAT MUUTOKSET TAALERI-KONSERNIN TULOSLASKELMAAN

KONSERNIN TULOSLASKELMA


1 000 euroa

Raportoitu
2022
(tilintarkastettu)

Muutos

2022 (tilintarkastamaton)

Oikaistu

2022 (tilintarkastamaton)

JATKUVAT TOIMINNOT

 

Palkkiotuotot

42 945

-

42 945

Vakuutustoiminnan nettotuotot

9 515

-4 275

5 240

Takausvakuutustoiminnan nettotuotot

17 969

-17 969

-

Vakuutuspalvelutulos

-

14 102

14 102

Vakuutukseen liittyvät rahoitustuotot ja -kulut

-

-409

-409

Sijoitustoiminnan nettotuotot

-8 453

-

-8 453

Arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot

5 454

-

5 454

Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista

1 816

-

1 816

Korkotuotot

1 139

-

1 139

Liiketoiminnan muut tuotot

159

-3

156

LIIKEVAIHTO

61 030

-4 278

56 752

Palkkiokulut

-10 035

187

-9 848

Hallintokulut

 

Henkilöstökulut

-16 593

2 096

-14 497

Muut hallintokulut

-6 076

1 303

-4 773

Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä

-1 203

10

-1 193

Liiketoiminnan muut kulut

-3 715

659

-3 056

Odotettavissa olevat luottotappiot jaksotettuun hankintamenoon

 

kirjatuista rahoitusvaroista

166

-

166

Osuus osakkuusyritysten tuloksesta

3 797

-

3 797

LIIKEVOITTO

27 372

-24

27 347

Korko- ja muut rahoituskulut

-953

-

-953

Tuloverot

-5 096

4

-5 092

TILIKAUDEN TULOS

21 323

-20

21 302

 

 

 

 

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA

 

 

 

Tilikauden tulos

21 323

-20

21 302

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi

 

 

Muuntoerot

42

-

42

 

Käyvän arvon rahaston muutos käypään arvoon arvostamisesta

-10 141

-

-10 141

 

Verot

2 028

-

2 028

Erät, jotka voidaan siirtää tulosvaikutteisiksi yhteensä

-8 071

-

-8 071

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi

 

 

Käyvän arvon rahaston muutos käypään arvoon arvostamisesta

-3 986

-

-3 986

 

Verot

99

-

99

Erät, joita ei siirretä tulosvaikutteisiksi yhteensä

-3 887

-

-3 887

 

 

TILIKAUDEN LAAJA TULOS

9 364

-20

9 344

 

IFRS 17 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTOSTA AIHEUTUVAT MUUTOKSET TAALERI-KONSERNIN TASEESEEN

KONSERNIN TASE


Vastaavaa, 1 000 euroa

Raportoitu

31.12.2021 (tilintarkastettu)

Muutos

1.1.2022 (tilintarkastamaton)

Oikaistu

1.1.2022 (tilintarkastamaton)

Saamiset luottolaitoksilta

53 255

-

53 255

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

6 021

-

6 021

Osakkeet ja osuudet

41 546

-

41 546

Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät

5 246

-

5 246

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

8 889

-

8 889

Vakuutustoiminnan varat

168 973

-1 790

167 183

Vakuutustoiminnan saamiset

3 119

-3 119

-

Jälleenvakuutussopimusvarat

-

1 329

1 329

Sijoitusomaisuus

165 854

-

165 854

Aineettomat hyödykkeet

711

-

711

Liikearvo

696

-

696

Muut aineettomat hyödykkeet

15

-

15

Aineelliset hyödykkeet

1 149

-

1 149

Omassa käytössä olevat kiinteistöt

746

-

746

Muut aineelliset hyödykkeet

403

-

403

Muut varat

13 669

5

13 674

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

16 921

-

16 921

Laskennalliset verosaamiset

2 343

-

2 343

 

318 723

-1 785

316 938

 

 

 

Vastattavaa, 1 000 euroa

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

88 975

368

89 344

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

-

-

-

Vakuutustoiminnan velat

39 421

-39 421

-

Vakuutussopimusvelat

-

41 175

41 175

Muut velat

3 318

-416

2 902

Siirtovelat ja saadut ennakot

14 172

-431

13 741

Laskennalliset verovelat

16 580

-538

16 042

Johdannaissopimukset

630

-

630

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

14 854

-

14 854

 

OMA PÄÄOMA

229 747

-2 154

227 594

Osakepääoma

125

-

125

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

18 831

-

18 831

Käyvän arvon rahasto

-1 285

-

-1 285

Muuntoero

-18

-

-18

Edellisten tilikausien voitto(tappio)

76 694

-2 154

74 541

Tilikauden tulos/emoyhtiön omistajien osuus

136 088

-

136 088

Määräysvallattomien omistajien osuus pääomista

-687

-

-687

 

318 723

-1 785

316 938

 

KONSERNIN TASE


Vastaavaa, 1 000 euroa

Raportoitu

31.12.2022 (tilintarkastettu)

Muutos

31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Oikaistu

31.12.2022 (tilintarkastamaton)

Saamiset luottolaitoksilta

46 817

-

46 817

Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöiltä

6 243

-

6 243

Osakkeet ja osuudet

44 462

-

44 462

Myytävänä olevaksi luokitellut omaisuuserät

-

-

-

Osakkeet ja osuudet omistusyhteysyrityksissä

3 708

-

3 708

Vakuutustoiminnan varat

153 898

-855

153 043

Vakuutustoiminnan saamiset

1 381

-1 381

-

 Jälleenvakuutussopimusvarat

-

526

526

Sijoitusomaisuus

152 517

-

152 517

Aineettomat hyödykkeet

355

-

355

Liikearvo

347

-

347

Muut aineettomat hyödykkeet

8

-

8

Aineelliset hyödykkeet

421

-

421

Omassa käytössä olevat kiinteistöt

83

-

83

Muut aineelliset hyödykkeet

338

-

338

Muut varat

13 206

4

13 210

Siirtosaamiset ja maksetut ennakot

28 510

-59

28 451

Laskennalliset verosaamiset

3 150

58

3 208

 

300 770

-852

299 918

 

Vastattavaa, 1 000 euroa

 

 

 

VIERAS PÄÄOMA

98 075

1 322

99 397

Velat yleisölle ja julkisyhteisöille

410

-

410

Vakuutustoiminnan velat

43 950

-43 950

-

Vakuutussopimusvelat

-

46 544

46 544

Muut velat

1 749

-295

1 454

Siirtovelat ja saadut ennakot

19 620

-435

19 185

Laskennalliset verovelat

17 476

-543

16 933

Johdannaissopimukset

-

-

-

Velat, joilla on huonompi etuoikeus kuin muilla veloilla

14 870

-

14 870

 

OMA PÄÄOMA

202 695

-2 174

200 521

Osakepääoma

125

-

125

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto

18 831

-

18 831

Käyvän arvon rahasto

-13 285

-

-13 285

Muuntoero

23

-

23

Edellisten tilikausien voitto(tappio)

176 785

-2 154

174 631

Tilikauden tulos/emoyhtiön omistajien osuus

20 617

-20

20 597

Määräysvallattomien omistajien osuus pääomista

-400

-

-400

 

300 770

-852

299 918

  

IFRS 17 -STANDARDIN KÄYTTÖÖNOTOSTA AIHEUTUVAT MUUTOKSET TAALERIN SEGMENTTIRAPORTOINTIIN

1.1.-31.12.2022, 1 000 euroa  

 

Raportoitu

2022

(tilintarkastettu)

Muutos 2022

(tilintarkastamaton) 

Oikaistu 2022

(tilintarkastamaton) 

Jatkuvat tuotot

41 049

-4 279

36 770

Tuottopalkkiot

19 365

-

19 365

Sijoitustoiminta

2 811

-

2 812

Liikevaihto

63 226

-4 278

58 947

Palkkiokulut

-8 876

187

-8 689

Henkilöstökulut

-16 197

2 164

-14 033

Suorat kulut

-10 401

1 891

-8 510

Poistot ja arvonalentumiset

-407

12

-395

Arvonalentumiset luotoista

-17

-

-17

Liikevoitto

27 329

-24

27 304

Liikevoitto-%

43,2 %

46,3 %

Korko- ja muut rahoituskulut

-916

-

-916

Rahoituskulujen kohdistus

-

-

-

Tulos ennen veroja ja vähemmistöä

26 412

-24

26 388

Sijoitusten käyvän arvon muutos

-14 085

-

-14 085

Tulos käyvin arvoin ennen veroja ja vähemmistöä

12 327

-24

12 302

Lisätietoja:
Talousjohtaja Minna Smedsten, puh. 040 700 1738, minna.smedsten@taaleri.com

Liitteet:
Taaleri-konsernin oikaistu IFRS-tuloslaskelma vuosineljänneksittäin 1.1.–31.12.2022
Taaleri-konsernin oikaistut segmenttiraportoinnin mukaiset liiketoimintokohtaiset luvut vuosineljänneksittäin ja kokonaiselta tilikaudelta 1.1.–31.12.2022


Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.taaleri.com

Taaleri lyhyesti

Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Ohjaamme pääomia taloudellisesti tuottaviin kohteisiin, joilla on kestävä ja myönteinen vaikutus ympäristöön ja yhteiskuntaan. Yhdistämme toiminnassamme osaamisen, asiantuntemuksen, yritteliäisyyden ja vahvan merkityksellisyyden. Allekirjoitimme vuonna 2010 YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI), ja liityimme vuonna 2021 Net Zero Asset Managers -aloitteeseen. Visiomme on olla pohjoismainen edelläkävijä kestävään kehitykseen painottuvissa vaihtoehtoisissa sijoituksissa.

Taalerilla on kaksi liiketoimintasegmenttiä: Pääomarahastot ja Strategiset sijoitukset. Pääomarahastot koostuu uusiutuvan energian, kiinteistöjen ja bioteollisuuden liiketoiminnoista. Strategiset sijoitukset -segmenttiin kuuluu Vakuutusosakeyhtiö Garantia.

Taalerilla on pääomarahastoissaan ja kanssasijoituksissaan hallinnoitavia varoja 2,5 miljardia euroa, ja yhtiön palveluksessa on noin 120 henkeä. Taaleri Oyj on listattu Nasdaq Helsingissä.

www.taaleri.com


Johtaja, sijoittajasuhteet, vastuullisuus ja viestintä Siri Markula, puh. 040 743 2177, siri.markula@taaleri.com

 

Liitteet

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj:n vuosikertomus 2022 julkaistu
Seuraava
Taaleri Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päätökset sekä hallituksen järjestäytymistä koskevat päätökset