28.02.2017

TAALERI OYJ KUTSU YHTIÖKOKOUKSEEN 28.2.2017 KLO 9.30

Aika                    Keskiviikkona 29.3.2017 klo 15.00

Paikka                Pörssitalo, Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki

Taaleri Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona maaliskuun 29. päivänä 2017 klo 15.00 alkaen Pörssitalossa osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänilippujen jakaminen aloitetaan kello 14.00.

A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

1.       Kokouksen avaaminen

2.       Kokouksen järjestäytyminen

3.       Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4.       Kokouksen laillisuuden toteaminen

5.       Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6.       Vuoden 2016 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen - toimitusjohtajan katsaus

7.       Tilinpäätöksen vahvistaminen

8.       Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

9.       Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10.   Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

11.   Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

12.   Hallituksen jäsenten valitseminen

13.   Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

14.   Tilintarkastajan valitseminen

15.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

16.   Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

17.   Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

18.   Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen

19.   Kokouksen päättäminen

B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT

Päätösehdotukset yhtiökokoukselle ja tämä kokouskutsu ovat osakkeenomistajien nähtävillä Taaleri Oyj:n internetsivuilla osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous. Taaleri Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla viimeistään 8.3.2017 edellä mainituilla internetsivuilla ja yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki. Yhtiökokoukselle tehdyt päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävillä myös yhtiökokouksessa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 12.4.2017.

C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUVILLE

1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.3.2017 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 24.3.2017 kello 10.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä yhtiössä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

-          internetsivujen kautta osoitteessa www.taaleri.com/yhtiokokous (ilmoittautuminen avautuu viimeistään 8.3.2017)

-          puhelimitse: 0800 552 135, maanantaista perjantaihin klo 9.00–16.00; tai

-          kirjeitse osoitteeseen Taaleri Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan tai hänen asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 17.3.2017. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.3.2017 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan ohjeet tilapäistä osakasluetteloon rekisteröitymistä, valtakirjojen antamista ja yhtiökokoukseen ilmoittautumista varten. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Taaleri Oyj, Yhtiökokous, Kluuvikatu 3, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet ja tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Taaleri Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 28.2.2017 yhteensä 28 350 620 osaketta, joista jokainen tuottaa yhtiökokouksessa yhden (1) äänen.

 Helsingissä, helmikuun 28 päivänä 2017

TAALERI OYJ

HALLITUS

Ehdotukset Taaleri Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 29.3.2017

8.      Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen

Taaleri Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2016 olivat 42.775.914,58 euroa sisältäen tilikauden 2016 voiton 6.364.826,18 euroa.

Hallitus ehdottaa, että 31.12.2016 päättyneeltä tilikaudelta 2016 vahvistettavan taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,22 euroa osaketta kohti. Hallitus ehdottaa, että jäljellä oleva osuus jakokelpoisista varoista jätetään omaan pääomaan.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 31.3.2017 on merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 7.4.2017.

10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti:

-          hallituksen puheenjohtaja                               38.000 euroa vuodessa

-          hallituksen varapuheenjohtaja                      28.000 euroa vuodessa

-          hallituksen jäsen                                                  23.000 euroa vuodessa

Vuosipalkkiot kattavat koko toimikauden sekä valiokuntatyön.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet lisäksi, että muualla kuin hallituksen jäsenen kotipaikkakunnalla pidetystä hallituksen ja valiokunnan kokouksesta maksetaan matkasta ja majoituksesta aiheutuvat kulut laskun mukaan.

11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi päätetään kuusi (6) jäsentä.

12. Hallituksen jäsenten valitseminen

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä noin 33 % yhtiön osakkeista, ovat ehdottaneet, että hallituksen nykyisistä jäsenistä Peter Fagernäs, Juha Laaksonen, Vesa Puttonen, Esa Kiiskinen ja Hanna Maria Sievinen valitaan uudelleen hallitukseen, ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Tuomas Syrjänen. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Pertti Laine on ilmoittanut, ettei ole käytettävissä uudelleen valintaa varten.

Hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Kaikkien ehdotettujen hallituksen jäsenten on arvioitu olevan riippumattomia yhtiöstä ja yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista Arvopaperimarkkinayhdistyksen vuonna 2015 antaman hallinnointikoodin mukaisesti.

Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty Taaleri Oyj:n internetsivuilla www.taaleri.com ja uuden jäsenehdokkaan ansioluettelo osoitteessa www.taaleri.com/yhtiökokous.

13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa, tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että tilintarkastajan palkkio maksetaan yhtiön hyväksymien laskujen perusteella.

14. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa tarkastusvaliokunnan suosituksesta, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Ernst & Young Oy on ilmoittanut, että päävastuunalaisena tilintarkastajana tulee toimimaan KHT Ulla Nykky, mikäli Ernst & Young Oy valitaan yhtiön tilintarkastajaksi.

LAKISÄÄTEISEN TILINTARKASTAJAN VALITSEMISTA KOSKEVA SUOSITUS HALLITUKSELLE

Tämä suositus on laadittu ja annettu yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen lakisääteistä tilintarkastusta koskevista erityisvaatimuksista ja komission päätöksen 2005/909/EY kumoamisesta 16. päivänä huhtikuuta 2014 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) n:o 537/2014 (jäljempänä "Tilintarkastusasetus") mukaisesti.

Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 2 kohdan nojalla Taaleri Oyj:n (jäljempänä "Taaleri") tarkastusvaliokunnan on annettava suositus Taalerin hallitukselle lakisääteisen tilintarkastajan valitsemiseksi. Tilintarkastusasetuksen mukaisesti tarkastusvaliokunnan on ilmoitettava kaksi vaihtoehtoa tilintarkastustoimeksiantoa varten ja perusteltava, mitä vaihtoehtoa se pitää etusijalla.

Tarkastusvaliokunta on huolellisesti arvioinut ja harkinnut useita hyviä ja päteviä tilintarkastajaehdokkaita. Tarkastusvaliokunta on arvioinut kyseisiä tilintarkastajaehdokkaita yleisesti käytössä olevien valintakriteereiden avulla. Valintakriteerit on ilmoitettu läpinäkyvästi kaikille ehdokkaille valintaprosessissa. Näiden kriteerien perusteella valiokunta on yksilöinyt Ernst & Young Oy:n ja KPMG Oy Ab:n parhaiksi vaihtoehdoiksi tilintarkastustoimeksiantoa varten. Huolellisen arvioinnin ja harkinnan jälkeen valiokunta pitää tarjoukset, yllämainitut kriteerit ja Taalerin tämänhetkiset olosuhteet ja suunnitellun kehityksen huomioon ottaen etusijalla Ernst & Young Oy:tä.

Kuten Tilintarkastusasetus edellyttää, tarkastusvaliokunta vahvistaa, että tämä suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta ja että tarkastusvaliokunnalta ei ole edellytetty Tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun lausekkeen kaltaisen lausekkeen noudattamista. Tämä suositus, tarkastusvaliokunnan etusijalla pitämä vaihtoehto mukaan lukien, sisältyy hallituksen esitykseen vuoden 2017 varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Taaleri Oyj:n tarkastusvaliokunta

Vesa Puttonen                                         Esa Kiiskinen                                Hanna Maria Sievinen

Puheenjohtaja                                         Jäsen                                               Jäsen

15. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta vapaaseen omaan pääomaan kuuluvilla varoilla seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia yhteensä enintään 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa 7,05 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hankinta voidaan tehdä yhdessä tai useammassa erässä.

Osakkeiden osakekohtainen hankintahinta on Helsingin pörssin pörssilistalla muodostuva hinta tai muu markkinaehtoinen hinta.

Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai käytettäväksi osana yhtiön kannustinjärjestelmää tai mitätöitäväksi, mikäli se on yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta perusteltua.

Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, hankitaanko osakkeet suunnatusti, vai osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Hankinta voi olla suunnattu vain, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.

Hallituksella on oikeus päättää muista osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista.

Tämä valtuutus on voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöspäivämäärästä lukien.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 8.1.2016 antaman yhtiön omien osakkeiden hankkimisvaltuutuksen.

16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista

Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa uusia osakkeita ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhteensä enintään 2 500 000 kappaletta, mikä vastaa 8,82 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, tai investointien rahoittamiseksi tai osana yhtiön kannustejärjestelmää.

Hallitus voi päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Suunnattu osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin ja osakkeiden luovutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa yhden (1) vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien, kuitenkin enintään 30.6.2018 saakka.

Tämä valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 7.4.2016 antaman valtuutuksen.

17. Kiinteän ja muuttuvan palkkion välinen suhde

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi henkilöstön vuosittaisen 100 prosentin palkkiokaton korottamisesta siten, että henkilön muuttuvan palkkion määrä voi olla enintään 200 prosenttia henkilön kiinteästä palkasta.

Muuttuvan palkkion enimmäismäärän nostaminen 200 prosenttiin mahdollistaa dynaamisen kokonaiskompensaatiorakenteen tarjoamisen yhtiön henkilöstölle muuttuvan palkitsemisen avulla. Yhtiö haluaa tätä kautta hillitä kiinteiden kustannusten nousua ja palkita henkilöstöä yhtiön pitkän aikavälin menestyksestä ja arvonnoususta.

Muuttuva palkitseminen voidaan yhdistää paremmin yhtiön strategiaan, pitkän aikavälin tavoitteiden toteuttamiseen ja riskitason hallintaan.  Muuttuvan palkkion enimmäismäärän nostaminen johtaa yhtiön kannalta hallitumpaan kulurakenteeseen ja joustavampaan vakavaraisuussuunnitteluun.

Mahdollisuutta korottaa muuttuvan palkkion enimmäismäärää haetaan koko henkilöstölle, pois lukien hallitus. Muuttuvien palkkioiden enimmäismäärä koskee noin 170 henkilöä toimivassa johdossa sekä sijoituspankki-, vähittäispankki-, ja omaisuudenhoitotoiminnoissa, keskitetyissä toiminnoissa, riippumattomissa valvontatoiminnoissa sekä muissa toiminnoissa.

18. Yhtiöjärjestyksen 7 §:n muuttaminen

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7 §:ää muutetaan tilintarkastuslain terminologian muuttumisen vuoksi kuulumaan seuraavasti: 

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Voimassa oleva yhtiöjärjestyksen 7 §:

7 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu KHT-tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastajan toimikausi päättyy ensimmäisen vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

« Takaisin: Ajankohtaista

Edellinen
Taaleri Oyj tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2016
Seuraava
Taaleri Oyj: Johdon liiketoimet